38415228601 Cf8d0ed92d K
En eventuell forbrenningsavgift må legges på produsent om en skal følge prinsippet om at forurenser betaler, mener Samfunnsbedriftene. (Foto: iStock)
Avgift på forbrenning av avfall

Forbrenningsavgiften fungerer mot sin hensikt

Avfall

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å innføre en avgift på forbrenning av avfall på 149 kroner per tonn CO2. Dette følger ikke prinsippet om at forurenser betaler.

Regjeringen skal nå forhandle med Stortinget om budsjettet, og da må dette forslaget heller erstattes med en avgift på produkter som ikke lar seg materialgjenvinne. Design for å øke materialgjenvinningen må tilsvarende belønnes med reduserte avgifter.

Regjeringen mener selv at deres forslag til forbrenningsavgift er i tråd med at forurenser betaler. Det stemmer ikke.

- Svært mye av restavfallet som sendes til forbrenningsovner inngår i et utvidet produsentansvar, som både regjeringen og EU legger til grunn for utviklingen av en sirkulær økonomi, sier direktør Svein Kamfjord.

I et produsentansvar er det økonomiske ansvaret for et produkt overtatt av produsent, fra avfallsbesitter, også når det er avfall. Produsent blir altså definert å være forurenser. Det å ilegge en avgift på produsent vil følgelig være i tråd med prinsippet om at forurenser betaler, slår Svein Kamfjord fast.

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi

Dette understrekes ved at EU i sin handlingsplan for sirkulær økonomi sier at materialgjenvinnbarheten av et produkt bestemmes til 80 prosent i designfasen når det lages – altså før det sendes ut i markedet. EU har derfor foreslått en avgift på all plast som ikke er materialgjenvinnbar.

Hovedmålet med en avgift er å redusere forbrenning, og det er det i all hovedsak produsentene som bestemmer om et produkt bare kan brennes, eller om det kan ombrukes og materialgjenvinnes.

- En avgift må derfor legges på produsent om en skal følge prinsippet om at forurenser betaler. En slik innretning på avgiften vil bidra til å nå hovedmålet om incentiver til å unngå forbrenning, fortsetter Kamfjord.

"Malus-bonus-system"

Parallelt med at den norske regjeringen foreslår en forbrenningsavgift, har en såkalt svensk delegasjon lansert 33 forslag for en mer sirkulær økonomi.

Et av de mest omtalte forslagene i Sverige, er et «malus-bonus-system for avfall». Altså et system som belønner produkter som fullt ut kan materialgjenvinnes, mens ikke-gjenvinnbare produkter straffes. Det vil innebære at produkter som må sendes til forbrenning i enden av sitt livsløp vil bli dyrere enn produkter som kan material gjenvinnes.

- Vi mener at Norge bør se til Sverige og utrede en lignende ordning, avslutter Kamfjord.