Avfall (2).jpg
Illustrasjonsbilde. (Foto: Jill Johannessen)
Forslag til statsbudsjett 2021

Grønn omstilling trenger mer krutt

Avfall

Regjeringen ønsker en grønn omstilling, men snubler i forsøket. Statsbudsjettet mangler den helheten som landet trenger. Vi finner imidlertid også enkelte lyspunkter.

Samfunnet er forberedt på avgifter som skal dreie utviklingen i en grønnere retning. Forbrenningsavgiften som foreslås til kr 149/tonn CO2 bommer. Den gir ikke bedre miljø.

- En generell avgift på forbrenning til energigjenvinning utfordrer prinsippet om at forurenser skal betale, sier direktør Svein Kamfjord, i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. - Avgiften endrer ikke produktenes sammensetning, som er det viktigste for å unngå CO2-utslipp fra avfallsforbrenning til energiutnyttelse.

Samfunnsbedriftene mener at effektive virkemidler, som avgifter, må settes inn andre steder i verdikjeden enn ved forbrenning til energigjenvinning. Forbrenningsanleggene har ingen innvirkning på hva produsentene selger ut i markedet

Overgang til sirkulær økonomi kan ta lang tid

Budsjettforslaget setter av fattige 40 millioner kroner til tiltak som skal medvirke til overgangen til en sirkulær økonomi. Det lover ikke godt for handlingsplanen for sirkulær økonomi som skal komme i desember.

Riktignok skal sirkulærøkonomi sikre at fagdepartementene titter opp av sine siloer og jobber på tvers. Det betyr at forskningsmidler og ENOVA-satsning også bidrar til denne overgangen - altså at viktige tiltak ligger spredt på ulike departementers budsjettforslag.

Samfunnsbedriftene forventet flere konkrete tiltak rettet mot sirkulær økonomi, og vi hadde forventet mer. Vi anerkjenner SSBs rolle for å satse på god og riktig statistikk for materialstrømmer. Dette har vi etterlyst i lenger tid.

Vi har lett etter virkemidler som kan få fart på sirkulærøkonomi, og vi savner gulrøtter som skal øke etterspørselen etter resirkulerte materialer Vi hadde videre forventet økt satsing på produsentansvar.

Det er et svært viktig virkemiddel for å utvikle produkter som holder ressursene i kretsløpet. En generell økning av avgifter på drikkevareemballasje gir ikke automatisk mer sirkulære emballasjeløsninger.

Fiskeri- og oppdrettsutstyr må få produsentansvar

Samfunnsbedriftene er svært glad for at forslaget til statsbudsjett viser en satsning på avfall fra fiskeri og oppdrett. Vi har lenge bedt om at ordninger som «fishing for litter» blir utvidet og videreført.

Disse ordningene må imidlertid ikke begrense seg til plast, men omfatte alt avfall og det må være gratis for fiskere og havner å plukke opp og ta med seg til havn.

Et produsentansvar kan gi nødvendige insentiver til riktige materialer, muligheter for reparasjon og vil plasserer ansvaret på den som kan sikre at marin forsøpling fra denne bransjen begrenses kraftig.

Bedre oversikt over ressursene

SSB skal få oversikt over materialstrømmene, og regjeringen foreslår å sette av penger til å drifte EE-registeret. Vi forventer at regjeringen også setter av penger til å drifte et materialregister.

Dette står en felles bransje bak - både kommunal sektor og næringslivet som sitter med produsentansvaret - har understreket overfor miljøstatsråden at et register over materialene som slippes på det norske markedet må håndteres av en nøytral tredjepart.

Slik kan vi sikre at materialene blir tatt forsvarlig hånd om, i tråd med prinsippet om forurenser betaler og for å følge opp nasjonale forpliktelser på avfallsområdet.

Svært viktig avgiftsfritak for biogass 

Så lenge mennesker og dyr her i landet spiser og gjør det vi må etterpå, vil det være tilgang på organisk materiale. En jevn tilgang gjør det mulig å utnytte ressursene. Interkommunale selskaper kan bruke denne ressursen til drivstoff som igjen kan brukes av busser og renovasjonsbiler.

Biogassbransjen kan også skape grønne arbeidsplasser, om rammevilkårene legger til rette for det. I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 opprettholdes avgiftsfritaket for biogass, noe som er viktig for å sikre at biogass kan konkurrere bedre på pris mot andre drivstoff.

Nødvendig med mer forskning

Samfunnsbedriftene mener det er riktig at Norge kobler seg på Horisont Europa. Slik kan kunnskap tilflyte vår bransje som forholder seg til et europeisk marked.

Norske avfallsaktører og forskningsinstitusjoner har mye å bidra med, og vi har behov for samkjøring av materialstrømmer på tvers av grenser.

Den som leverer grønne løsninger må få tilskuddene

Vi etterlyser at regjeringen forstår at eierskapet til næringslivet er uviktig, men at virkemiddelapparatet må rettes mot de som lager de grønne løsningene. Regjeringen snubler nok en gang i en tro på at den grønne vekst skjer i privat næringsliv.

Den skjer heldigvis der også, men i avfallsbransjen ser vi at det offentlige leder an. Derfor må virkemiddelapparatet rettes mot de bedriftene som leverer grønne løsninger og ikke utelukke bedrifter avhengig av om eieren er privat eller offentlig.