avfallsbil02.jpg
Restavfallet må slankes - i snitt kaster vi 173 kg restavfall i året (foto: IStock)
Mer avfall materialgjenvinnes og vi kaster mindre

Husholdningene kaster mindre avfall

Avfall

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at andelen avfall fra husholdningene har gått ned med 3,5 prosent sammenlignet med 2017. Samtidig materialgjenvinnes mer husholdningsavfall. Det lover godt.

I snitt kastet hver innbygger i Norge 411 kg avfall i 2018. I 1995 var tallet 289 kg. På den annen side kastet vi mindre enn toppåret 2014, hvor hver av oss leverte inn 441 kg avfall.

De siste årene har andelen avfall fra husholdningene vært nedadgående, det lover godt for miljøet og muligheten for å oppnå målet om at den økonomiske veksten skal være høyere enn veksten i avfallsmengdene.

Les mer om det nasjonale miljømålet på Miljødirektoratets nettsider.

Restavfallet må slankes

Det som likevel er urovekkende er at andelen blandet restavfall fra husholdningene fortsatt er høy. Dette avfallet inneholder mange verdifulle ressurser som heller burde materialgjenvinnes.

Andelen restavfall utgjør hele 42 prosent av avfallet, og utgjør dermed fortsatt den største avfallsfraksjonen etterfulgt av trevirke som utgjør 13 prosent. Det meste av restavfallet sendes til energiutnyttelse gjennom forbrenning.

I en sirkulær økonomi bør kun avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning sendes til forbrenning. På den måten unngår vi at miljøgifter spres videre i nye produkter. 

Behov for flere effektive virkemidler 

Dersom Norge og resten av Europa skal nå de høye målene om materialgjenvinning, må vi øke sorteringsgraden betydelig. Mer sortering vil kreve større innsats fra myndigheter, næringsliv, kommuner og innbyggere.

Miljødirektoratet foreslår derfor å innføre sorteringsplikt for biologisk avfall og plast fra husholdningene, og innen 2035 skal andelen utgjøre 70 prosent. Les mer om forslaget til forskrift i vår artikkel.

Høye gjenvinningsmål krever et velfungerende marked

KS Bedrift er fornøyd med at andelen husholdningsavfall som materialgjenvinnes har økt med 2 prosent siden 2017, og ligger nå på 41 prosent i 2018.

Vi stiller oss positive til at det innføres flere effektive virkemidler for å øke materialgjenvinningen, men mener at det ikke holder å innføre høy grad av utsortering kun for husholdningene. Vi mener næringslivet også må få krav om høy sorteringsgrad.

I tillegg må myndighetene innføre effektive virkemidler som kan bidra til mer bruk og etterspørsel etter resirkulerte råvarer. Det hjelper lite å sortere mer når markedet ikke ønsker det utsorterte avfallet. Det haster derfor å få på plass flere virkemidler som blant annet omhandler krav til kvalitet på utsorterte avfallsressurser, produsentansvar og avgift på jomfruelige råvarer. Les vår artikkel "Avfall i evige sirkler"

 

Les mer om statistikken på Statistisk sentralbyrås nettsider.