luke-insoll-Gf20lc7f7pA-unsplash.jpg
Foto: Luke Insoll/Unsplash

Hytteeiere vil ha redusert avfallsgebyr

Avfall

Flere mener smitteverntiltak som vanskeliggjør bruk av hytter bør gi reduksjon i gebyr for avfall og andre tjenester. Her er KS Bedrifts råd til avfallsselskapene som opplever dette.

– Vi har fått melding fra medlemmer at hytteabonnenter forventer reduksjon i gebyr når de ikke kan bruke hytta som følge av myndighetenes smitteverntiltak, sier direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall. Han forteller at det ikke er et klart svar på et slikt spørsmål. 

– Det er flere faktorer som spiller inn når et avfallsselskap skal besvare slike henvendelser. Vi går derfor ut med en del råd til våre medlemmer som vi håper kan være til nytte i denne vurderingen, sier Kamfjord. 

Dette bør avfallsselskapene være klar over:

  • Mange opplever tap på ulike måter som en følge av koronapandemien. Regjeringen har derfor laget et rundskriv om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset. Der står det blant annet: «Den klare hovedregelen er at den enkelte må selv dekke egne tap og utgifter i en slik situasjon. Det kreves et særskilt rettslig grunnlag for at det økonomiske tapet kan overlates til andre. Dette gjelder både i tilfeller hvor det offentlige gir råd eller fatter vedtak/pålegg som medfører at enkeltpersoner eller virksomheter lider tap. Lovlig myndighetsutøvelse vil i utgangspunktet ikke utløse erstatningsansvar.»

  • Et renovasjonsgebyr er betaling både for infrastruktur og tjenester som gjøres i en hel kommune, og som det er gjort investeringer for å tilby og opprettholde. Tjenesten må uansett opprettholdes for de som bor i kommunen og har hytta si der. Det betyr at kommunen og selskapene ikke kan legge ned tjenesten selv om hyttefolk uteblir.

  • Søknader om fritak kan være regulert i lokale renovasjonsforskrifter, og man bør derfor sjekke disse.

  • Kommunene og selskapene må prioritere liv og helse, og må gi tydelig beskjed om at søknader om fritak av denne typen ikke vil bli prioritert.

  • Eventuelle endringer i renovasjonsgebyrene eller fritak på generelt grunnlag for hytteeiere som ikke bor i kommunen, må tas opp med og besluttes av eierne/kommunen. En begrunnelse for fritak bør i så fall være strengt knyttet til det spesielle med koronapandemien, slik at det ikke får noen overslagseffekt til andre tjenesteområder.

– Det er et generelt råd at avfallsselskapene bør ha en god dialog med sine eiere. I håndteringen av det totale kommunale beredskapsarbeidet, er det viktig at selskapene har dialog med rådmann/kommunedirektør og ordfører, sier Kamfjord. 

– Mange kommunalt eide selskaper får helt spesielle utfordringer som følge av koronapandemien. Det er viktig at både selskap og eiere snakker sammen om hvordan disse utfordringene løses. Ofte vil de kommunalt eide selskapene være en verdsatt lagspiller i kommunens gjennomføring av effektive tiltak, sier han.