Farlig Avfall Jill
Foto: Jill Johannessen
Miljødirektoratet kartlegger

Kartlegging av kommunenes mottakstilbud for farlig avfall

Avfall

I sommer får Miljødirektoratet bistand fra en student til å kartlegge kommunenes mottakstilbud for farlig avfall fra husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall.  

Studenten vil kontakte kommunale og interkommunale avfallsselskaper om kommunens mottakstilbud. Undersøkelsen skal være landsdekkende og gi et bilde av situasjonen i både bystrøk og mer grisgrendte strøk.  

Krav om separat innsamling av farlig avfall fra 2025  

EUs rammedirektiv om avfall stiller krav om separat innsamling av farlig avfall fra husholdninger innen 2025. Miljødirektoratets vurdering er at krav i avfallsforskriften kapittel 11 om at kommunene skal ha tilstrekkelig mottakstilbud til mottak av farlig avfall fra husholdningene, ivaretar dette. Miljødirektoratet har likevel et behov for å få en oversikt over kommunenes mottakstilbud for å få et inntrykk av om det er godt nok. Hva som er tilstrekkelig tilbud, er omtalt i en eldre veileder 99:02 Tilstrekkelig tilbud om mottak av spesialavfall og i EUs veileder om separat innsamling av farlig avfall fra husholdningene.  

Samfunnsbedriftene ber om at dere tar godt imot studenten som skal gjennomføre kartleggingen, og at det legges til rette så langt det er praktisk mulig for å kunne få ut nødvendige data. På forhånd takk for velvillig samarbeid. 

Kontaktperson i Miljødirektoratet er: Ingebjørg Svindland.