Groentskifte03 Ny Istock For Nett
(Foto: iStock)
Konferanse om kommunesektoren og EUs verktøy for «den grønne giv»

Kommuner vil bli bedre på sirkulærøkonomi

Avfall

De gjør høytflyvende klima- og miljømål om til konkrete prosjekter i kommunen. KS’ europapolitiske dag ble et eksempel på bærekraftsmål 17, altså samarbeid om å nå de andre målene.

Hvorfor er vi ikke kommet lenger i det grønne skiftet? Det er i kommunene det grønne skiftet skjer. Hvorfor bruker ikke industrien mer av ressursene som er til overs – det som i dag blir avfall?  Bare i 2,4 prosent av materialene beholdes i kretsløpet.   

Nasjonale virkemidler ikke tilpasset EU 

Sølve Sondbø i Vestland fylkeskommune pekte på flere barrierer som må forseres for å utnytte mulighetene som ligger i virkemiddelapparatet. I klartekst: hvilke penger og regler som får oss til å gjøre det ene, eller andre.   

EU har strukturfond som brukes til de gode, grønne løsningene. Norge har ikke et slikt fond, og dermed mister Norge et effektivt verktøy. Men vi kunne ha rigget oss bedre med virkemiddelapparatet vi har her i Norge.  

Samfunnsbedriftenes klare melding til ny regjering 

Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs peker blant annet på finansiering av infrastruktur – som sorterings- og behandlingsanlegg for avfall. – Her må finansiering gis til de som bidrar til det grønne skiftet.

I dag er kommunene stengt ute fra mulighetene til finansiering fordi de er offentlig eid, og da går det grønne skiftet svært mye tregere enn nødvendig, sier Kamfjord.  

Barrierer for å komme videre med det grønne skiftet, beskrevet av Sølve Sondbø i Vestland fylkeskommune

Produsentansvar bryter med statsstøtteregelverket 

Produsentene skal betale for produktets miljøbelastning, også når produktet blir avfall. I dag er det slikt at kostnadene for håndtering av avfallsstrømmer ikke fullt ut belastes produsentene.   

- Uten at det økonomiske ansvaret ligger på avfallsprodusenten, som er definert å være forurenser, så skapes ikke de riktige incentiver produsentansvaret er ment å ivareta, og målet om en sirkulær økonomi blir enda vanskeligere å nå.

Produsentene må få krav på seg, slik at de ikke fortsetter å produsere skrot som bare kan energiutnyttes eller deponeres, avslutter Kamfjord.