37044802954_eb1674a485_o.jpg
Kommunene får mer ansvar for avfallforebygging

Lopper til selvkost

Avfall

Gråsoner i regelverket om selvkost har gitt hodebry. KS Bedrift har nå fått en avklaring fra Miljødirektoratet som var verdt å vente på.


KS Bedrift mener at selvkostregelverket og tilhørende veileder ikke er tydelig nok på hva som kan finansieres over avfallsgebyret. Etter at vi tok kontakt med Miljødirektoratet i fjor høst, har vi nå endelig fått en avklaring på våre konkrete spørsmål.


Samfunnsansvar, omdømme og sunn fornuft
Storsamfunnet har ofte forventninger om at kommunene skal stille opp, gjerne gratis, når rester fra loppemarkeder skal kasseres, eller avfall fra ryddeaksjoner skal leveres til gjenvinningsstasjonene. På den annen side har kommunene en plikt til å forholde seg til gjeldende selvkostregelverk.

Innstramninger i regelverket har i enkelte tilfeller dessverre gått på bekostning av miljø, samfunnsansvar, omdømme og sunn fornuft. KS Bedrift er derfor fornøyd med avklaringene direktoratet nå kommer med.

Miljødirektoratet slår nå fast at kostnader for mottak av rester fra lokale loppemarkeder kan finansieres over gebyret. Forutsetningene er at loppene i all hovedsak stammer fra husholdninger. Direktoratet argumenterer med at så fremt avfallet faller inn under den lovpålagte plikten (husholdningsavfall), kan mottakskostnadene dekkes iht. selvkostprinsippet, jf. § 34 i avfallsforskriften.

Avfall fra rydde- og innsamlingsaksjoner, rester fra bruktbutikker, næringsvirksomhet eller avfall som er unntatt den kommunale renovasjonen (jf. § 30, annet ledd), vil ikke kunne dekkes over avfallsgebyret.

I forbindelse med mottak av avfall fra lokale ryddeaksjoner, trekker Miljødirektoratet frem refusjonsordningen i regi av Hold Norge Rent, hvor frivillige og kommunale avfallsselskaper kan søke om å få dekket utgiftene.

 
Avfallsforebyggende tiltak kan legge til gebyret
Kommunenes lovpålagte plikt er å sikre forsvarlig håndtering av husholdningsavfall, ikke forebygge at det oppstår. Kommunene og deres avfallsselskaper har hatt begrensede muligheter til å iverksette avfallsforebyggende tiltak

KS Bedrift spurte også om kommunene kan få dekket sine utgifter dersom de legger til rette for ombruk. Dette har tidligere vært uklart. Forurensningsloven § 34 omfatter i liten grad avfallsforebyggende tiltak.

De politiske føringene har imidlertid endret seg siden vår henvendelse til Miljødirektoratet, og det er nå vedtatt i Stortinget at kommunene skal få mer ansvar for ombruk på gjenvinningsstasjonene.

Som svar på vårt spørsmål om avfallsforebyggende tiltak, sier nå Miljødirektoratet at faktiske kostnader som kommunen pådrar seg ved å legge til rette for ombruk av husholdningsavfall, kan dekkes i henhold til selvkostprinsippet.


Oppdatering av veilederen
Miljødirektoratet opplyser at de ikke har kapasitet til å oppdatere veilederen for selvkost på nåværende tidspunkt.