renovasjonsarbeidere.jpg
Foto: Istock Photo

Materialgjenvinning: Kommunene sitter på nøkkelen

Avfall

Innen 2035 må Norge nesten doble materialgjenvinning fra husholdningsavfall og lignende avfall. KS Bedrift har lenge vist til at det offentlige Norge går i front og har skapt nye og innovative løsninger innen avfall og gjenvinning.


I disse dager behandles melding til Stortinget om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

KS Bedrift Avfall mener at målet om 65 prosent materialgjenvinningsgrad innen 2035 vil kreve store investeringer. I tillegg vil utvikling av kvalitetskriterier og mer effektive avfallsstrømmer være viktig i tiden fremover.

Samlede avfallsstrømmer vil gjøre innsamling og etterbehandling mer effektiv, og vil bidra til et mer velfungerende avfallsmarked. KS Bedrift mener også at et mer samlet ansvar for håndteringen av husholdningsavfall og lignende avfall fra tjenesteytende næringer, vil sikre mer effektive avfallsstrømmer. Dette er en forutsetning for bedre måloppnåelse innen klima og miljø. Dessuten må det gjennomføres store investeringer i etterbehandlings- og sorteringsanlegg over hele landet. Og det bør innføres stimuleringstiltak for å øke bruken av og etterspørselen etter gjenvunnede materialer.


Viktig å beholde samtykkeplikten

Et annet viktig virkemiddel er å beholde dagens ordning der private avfallsinnsamlere plikter å innhente kommunens samtykke til å hente avfall direkte hos husholdningene.

 Mange private avfallsselskaper supplerer kommunenes avfallstjenester, og det er bra. Det som er bekymringsfullt er tilveksten av useriøse avfallsinnsamlere. De kan i verste fall undergrave et velfungerende system, bidra til mindre materialgjenvinning og dårlig omdømme for hele avfallsbransjen. Ved å opprettholde plikten til å innhente samtykke fra kommunen, sikrer vi både forsvarlig behandling av avfallet og bedre og likere vilkår for de seriøse innsamlerne, noe som igjen vil bidra til å øke materialgjenvinningsgraden. 

Interesseorganisasjonene for de private avfallsaktørene har tatt til ordet for å fjerne denne bestemmelsen, men vi mener det er viktig at kommunene kan stille vilkår for håndtering av husholdningsavfallet siden de uansett har det lovpålagte ansvaret. Det vil styrke arbeidet med økt materialgjenvinning og mer effektive avfallsstrømmer. I tillegg vil god kontroll gi bedre oversikt og styrke tillitten til nasjonal avfallsstatstikk.

 

Innovative kommuner tar samfunnsansvar

KS Bedrift har lenge vist til at det offentlige Norge går i front og har skapt nye og innovative løsninger innen avfall og gjenvinning. Kommunene sørget for en sømløs overgang fra deponier til mer sortering og energiutnyttelse, og flere og flere tar i bruk mer moderne rørbasert avfallsinnsamling i byer og tettsteder. Det bedrer byluften og trafikksikkerheten der barn leker i nærmiljøet sitt. Samtidig utnyttes stadig mer av matavfallet til biogass og biogjødsel. Miljøkriterier vektes tyngre i offentlige anskaffelser, og det satses på digitale løsninger for å gjøre det enklere å søke om kommunalt samtykke.

 

Kommunene må tilpasse oss fremtidens avfallsmarked

Kommunesektoren, med KS Bedrift i spissen, utvikler for tiden en enkel nettløsning der avfallsinnsamlere enkelt kan søke kommunene om å hente avfall direkte hos husholdningene med container, sekker, hengere eller annet. En nasjonal og digital løsning vil unngå byråkrati, sikre likebehandling og samtidig gi bedre oversikt over mengder og hvilken behandling avfall fra husholdningene går til.

Vi vet for lite om hvordan markedet vil se ut om ti til femten år, med nye aktører som samler inn potensielt miljøfarlig avfall direkte fra husholdningene. Det er viktig at kommunen har styring på håndtering av dette avfallet, ikke bare fordi de har det lovpålagte ansvaret, men også for å sikre miljøforsvarlig håndtering og kontinuitet til det beste for miljøet og innbyggerne.

 

Se KS Bedrifts bilag i Dagens Næringsliv 6. februar 2018.

 

Foto: KS Bedrift. Else-May Botten (Ap), som er saksordfører for meldingen om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, besøkte Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) i januar 2018.