Yoghurtbeger.jpg
Mer sortering gir større mengder som igjen gir bedre grunnlag for gjenvinningsindustri. KS Bedrift er fornøyd med mye av det Stortinget har vedtatt for en mer kretsløpsbasert avfallshåndtering.

Mer avfallssortering for både næringsliv og husholdninger

Avfall

Stortingspolitikerne er enige om hvordan Norge skal utnytte avfallsressursene bedre. De har vedtatt tiltak både mot forsøpling i havet og for at mer avfall skal gjenvinnes og brukes i nye produkter.

I slutten av februar stemte Stortinget over en mengde forslag til hvordan vi kan ta bedre vare på miljøet ved å håndtere avfallet i Norge bedre. Vedtakene fra Stortinget er i tråd med hva KS Bedrift har spilt inn til politikerne.

KS Bedrifts medlemmer betjener både innbyggerne og næringsaktører hver uke, hele året, og sørger for at stadig mer avfall blir gjenvunnet. Vi er fornøyd med mange av vedtakene i Stortinget, men er det nå jobben begynner: Vedtak skal bli politikk og praksis.

Det betyr lover, skatter, tilskudd og forbud. Pisk og gulrot - som skal jenke oss alle i en retning som er litt bedre for landet vårt i tiden fremover. KS Bedrift vil følge med på regjeringens arbeid når den nå skal starte arbeidet med å gjennomføre politikken.

Les Melding til Stortinget 45 "Avfall som ressurs" og forslagene Stortinget tok stilling til 27.2.2018
Se hvordan Stortinget voterte over de ulike forslagene.

Etterlyser mer sving på markedet for gjenvunnet materiale

KS Bedrift har bedt om at enda mer av avfallet som oppstår i Norge omfattes av krav til gjenvinning. Det er Stortinget enig i. «Stortinget ber regjeringen utrede og legge til rette for at alt avfall fra offentlige tjenester og andre som produserer avfall som likner husholdningsavfall, skal ha de samme kravene til materialgjenvinning i norsk regelverk som husholdningsavfall.»

Dersom vi skal nå nye og høye mål for materialgjenvinning, trenger vi virkemidler som hjelper avfallsstrømmene inn til behandlingsanleggene. De har spesifisert ytterligere at «Stortinget ber regjeringen stille krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og matavfall fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.»

Disse vedtakene er med på å få fart på et ganske stillestående marked for mye av det resirkulerte avfallet. KS Bedrift kjenner til at flere politikere etterlyser nasjonal gjenvinningsindustri, for på den måten kan avfall bli tatt bedre hånd om, uten unødig transport, og vi kan samtidig få arbeidsplasser lokalt.

Når avfallsstrømmene for sortert avfall øker i volum, fordi større deler av samfunnet får krav til å sortere, kan det bli bedre grunnlag for å drive gjenvinningsfabrikker. Husholdningsavfallet er 1/5 av avfallet i Norge, og når også lignende avfall fra næringslivet skal sorteres ut, dobles denne andelen til 2/5.

Kommunen har og tar ansvar

Alt avfall oppstår i en kommune og kommunen har mange roller for å sikre godt miljø. Avfall er ikke først og fremst et problem, men en ressurs som kan gi bedre miljø og flere lokale arbeidsplasser. Kommunene sikrer at det finnes anlegg som tar hånd om ressursene.

De sikrer også innsamling som reduserer trafikkproblemer, utslipp og støy.

Med nedgravde innsamlingsløsninger kan vi øke fortettingen av boliger i byene. Det betyr mindre bilkjøring og bedre energieffektivitet i boligene.

 - Kommunene spiller en nøkkelrolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet og i lokal verdiskapning, sa Else-May Botten fra Stortingets talerstol under behandlingen av melding til Stortinget 45 «Avfall som ressurs». Hun har vært saksordfører på meldingen og snakket med mange aktører som jobber med avfall eller andre områder innen den sirkulære økonomien.


Else-May Botten på studiebesøk på ettersorteringsanlegget til ROAF.

Det er viktig for kommunene å få bestemme selv hvordan de skal håndtere avfall de har ansvar for. Det mener også Stortinget når de ber regjeringen – enstemmig – å gi kommunene anledning til selv å bestemme om de ønsker samtykke ved utleie av avfallskonteinere fra godkjente avfallsselskaper.

Forurensningsloven slår fast at kommunen må gi samtykke dersom den vil tillate andre å samle inn husholdningsavfall. Det er det veldig mange kommuner som ønsker.

Derfor lager KS Bedrift nå, sammen med avfallsselskaper og kommuner, en digital løsning som skal gjøre det enkelt for seriøse avfallsaktører å få et samtykke.

På den måten kan kommunen følge opp sitt ansvar, innbyggerne er fornøyde med tilbudet og seriøse aktører fortsetter å levere containere som før. Kommunene kommer imidlertid til å stille krav om gjenvinning, for både avfall som hentes hver uke, eller i container, må gjenvinnes så langt det lar seg gjøre.

Gratis å levere marint avfall i havn

Mange – også KS Bedrift – kritiserte regjeringen for ubalanse i forslagene den lanserte før sommeren 2017. Det var rett og slett for mange tiltak mot marin forsøpling sammenlignet med alt det andre avfallet. Det er vel og bra å rydde opp i havet, og vi skal gjøre vårt for å unngå tilsig av forsøpling og bidra til opprydning.

Å levere marin forsøpling i havn er et godt tiltak og KS Bedrift forventer at staten finansierer dette med nasjonale midler og ev. etter prinsippet om at forurenser betaler. Selv om det er kommet flere gode forslag om mer gjenvinning og en styrking av kommunenes rolle, er ikke det marine avfallet glemt. 

Ny strategi for sirkulær økonomi

Da denne såkalte "Avfallsmeldingen" ble lansert før sommeren 2017, gikk dagens regjeringen i samme felle som forrige regjering, ved at det ble en gjennomgang av tiltak på avfallsområdet.

Med Stortingets vedtak om å løfte blikket og utarbeide en nasjonal strategi for sirkulær økonomi kan arbeidet få en driv som trengs for å komme oss ut av forestillingen om at det finnes avfall.

I hvert fall kan vi først og fremst ha blikket festet på alle ressursene i omløp, fra ren luft til arbeidskapasitet, forskning- og teknologiutvikling og materialer som kan tas vare på.

De materialene som ikke er egnet til nye produkter skal avfallsselskapene og kommunene fortsatt ta forsvarlig hånd om – så sikrer vi at den sirkulære økonomien ikke blir forurenset.