grønn klode.jpg
KS Bedrifts medlemmer skal levere innholdet i mye av den nye, grønne politikken som ble lansert i EU 11. desember 2019.
Bedriftene berøres av ny politikk og et karbonnøytralt Europa

Nullutslipp for karbon og mikroplast

Avfall

I løpet av de to neste årene skal Europakommisjonen legge frem 50 forslag som skal gjøre EU karbonnøytralt innen 2050. Velgerne ønsker en tydeligere miljøpolitikk i Europa.

  • Ny klimalov presenteres i mars – økt opptrapping mot 2050
  • Oppgradering av ‘sirkulær økonomi-pakken’
  • Rettferdig fordeling og mulighet til å være med

Les om EUs Green Dealklikk her for deg som vil lese mer om tiltakene

Beste miljøpolitikk så langt

Den nye europakommisjonen får mye skryt for gode ambisjoner i den nye politikken. Kritikerne peker imidlertid på at dette er for lite og for sent. Det er ikke tiltakene i seg selv som er feil, men fremdrift og omfang. Likevel, først ut er en ny klimalov. Dette grepet skal føre til full karbonnøytralitet innen 2050, og en halvering allerede innen 2030.

Hva betyr dette for virksomheter i Norge?

Energi står sentralt i Green Deal. Det skal lages en strategi for havvind og for industriens energibehov. Batteriproduksjon skal sees i en sirkulærøkonomisk sammenheng. KS Bedrift antar det betyr bl.a. å utnytte lagringskapasitet og restkapasitet bedre, i tillegg til renere produksjon som bruker materialer i tråd med jordens bæreevne.

Karbonfangst og –lagring angår flere av KS Bedrifts medlemmer, og vil være en del av løsningen for å bli karbonnøytral. Her er også Norge langt fremme i utviklingen av ny teknologi for fangst og lagring.

EØS-avtalen omfatter ikke jordbruk og fiskeri, men brorparten av forslagene i Green Deal vil kunne være EØS-relevante og gjelde for Norge.

Avfallspolitikk blir strammet inn

Tekstiler og plast, særlig mikroplast, står i fokus allerede i 2020, med egne forpliktende mål. Produsentansvaret vil fortsatt være et viktig verktøy for EU til å nå miljømål. Bygge- og rivningsavfall er også et ressurskrevende område der det virkelig monner å få ressursene tilbake i kretsløpet.

Fra tidligere vet vi at all emballasje skal være gjenvinnbar innen 2030. Vektlegging av biologisk mangfold og ny kjemikaliestrategi vil også virke inn på avfallsbedriftenes rammer.

Bærekraftig forbruk og produksjon

Bærekraft handler om mer enn miljø. Det omfatter også en økonomisk og en sosial dimensjon. For å møte dette vil Europakommisjonen bevilge mye penger for å sikre at alle land har mulighet til å være med på å få til en Green Deal.  Det koster å omstille seg til en grønn økonomi og EU vil støtte land som er sterkt avhengige av karbonkrevende industri.