Utsortering av matavfall (foto: Jill Johannessen)
Vi risikerer å trekke med oss feil og mangler i dagens ordninger, om ikke direktoratet allerede nå tar innover seg at produsentansvaret må endres ganske kraftig, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
Høring om bioavfall, plast og emballasje med frist 28. april

Nye avfallsforskrifter tar oss i riktig retning

Avfall

Nå skal bananskallet som kastes hjemme, i barnehagen, på rådhuset, på kontoret og i butikken ha samme krav til utsortering og gjenvinning. Det er på tide, mener Samfunnsbedriftene.

Miljødirektoratet har sendt to forskrifter på høring, med frist samme dag. Det er fordi de henger tett sammen. Det gjelder forskrifter for bioavfall og plast, og om emballasje. 

Samfunnsbedriftene mener hastverk er lastverk om direktoratet unnlater å gjøre nødvendige endringer i produsentansvaret når forskriftene nå skal endres. Det er fullt mulig å holde to tanker i hodet samtidig nå som forskriftene skal endres.  

Feil rekkefølge i hastverket 

Direktoratet har det travelt for å oppfylle Norges internasjonale miljøkravRammedirektivet for avfall krever økt ombruk og materialgjenvinning av bioavfall, plastavfall og emballasje 

Økodesign-direktivet er regelverket som i enda større grad enn avfallsdirektivene legger ansvar på produsentene. Økodesign kobler avfallshåndteringen til en sirkulær økonomi der produktene – svært forenklet fortalt – ikke blir avfall før det er strengt nødvendig. 

Nye krav i produsentansvaret skal sørge for nettopp dette: å holde ressursene i den sirkulære økonomien, så lenge som mulig 

Flikker på gårsdagens løsninger 

Samtidig med høringene på bio, plast og emballasje har Miljødirektoratet fått oppgaven fra Klima- og miljødepartementet å se nærmere på produsentansvarsordningene.  

- Vi risikerer å trekke med oss feil og mangler i dagens ordninger, om ikke direktoratet allerede nå tar innover seg at produsentansvaret må endres ganske kraftig, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. – Nye krav til produsentene er rett rundt hjørnet, og direktoratet er godt kjent med utfordringene med dagens ordninger. Vi har en mulighet nå til å omarbeide de gamle ordningene grundig og riktig, og på den måten reelt sett løfte hele produsentansvaret inn i fremtiden, sier Kamfjord.  

Stort behov for infrastruktur og regelverk 

Én ting er å sortere avfall. En annen å utnytte det til beste for klima og miljø. Bioavfallet egner seg til biogass, som erstatter fossile drivstoff. Dessuten får vi gjødsel som er igjen etter at energien er tatt ut.  

Regelverket er til hinder for god utnytting av både energi og viktige næringsstoffer. Dette må på plass, ellers får vi ikke tilstrekkelig investeringer i anlegg som kan utnytte ressursene i avfallet vi har. 

Tilsvarende gjelder for plastavfallet, og annet avfall som i stadig større grad skal sorteres ut og utnyttes bedre, i årene fremover. 

Positivt at mer av det norske avfallet omfattes av nye krav 

Kommuner har i alle år gått foran med utsortering og gjenvinning av husholdningsavfallet. Samfunnsbedriftene er fornøyd med at forskriftene utvider kravene til å gjelde næringsavfall også. Kravene som stilles må være like, fordi det er avgjørende for å oppnå effektive avfallsstrømmer som dermed også gir riktige investeringer i sorterings- og behandlingsanlegg. 

Involvering av medlemmene 

Innholdet i forskriftene er kjent stoff for medlemmene i Samfunnsbedriftene. Likevel er verden i endring, også lokalt i Norge, og forslagene i høringene kan gi utslag vi hittil ikke er kjent med. Det blir derfor viktig å avklare med medlemmene underveis i prosessen, slik at myndighetene får et oppdatert innspill.  

Samfunnsbedriftene spiller inn til forskriftene som begge har høringsfrist 28. april.