HP_Under hjelmen_redigert.jpg
Hans Petter Karlsen er ny renovasjondirektør i Oslo kommune og ferskt medlem i KS Bedrift Avfall (foto: Oslo kommune)
Renovasjonsetaten i Oslo nytt medlem i KS Bedrift Avfalls fagnettverk

Oslo Ren som samfunnsutvikler

Avfall

Som nytt medlem i KS Bedrift Avfall besøker vi Renovasjonsetaten i Oslo en ettermiddag tidlig i mai, der administrerende direktør er Hans Petter Karlsen. Han forteller ivrig om hvordan Oslo Ren har bidratt til utvikling av avfallsbransjen.

Oslo Ren har over tid vist evne til innovasjon og nytenking. Oslo kommune var tidlig ute for å se på mulighetene med forbrenning av restavfall til fjernvarme.

Grønn energiforsyning til Oslos innbyggere

Byen trengte løsninger for restavfallet når deponiforbudet skulle innføres, byen trengte energi til oppvarming og myndighetene hadde et behov for å redusere det totale strømforbruket til de store byene. Man fant en god løsning for alle parter. I dag er Energigjenvinningsetaten godt i gang med å utvikle helt nye, i verdensmålestokk, løsninger med såkalt CCS (carbon capture storage) for selve forbrenningsanlegget.

Senere ble det satt fart på utsortering av matavfall i Oslo, og bygging av anlegg for biogassproduksjon på Nes. Anlegget skulle også videreutvikle et samarbeid i regionen. Mange av byens busser går nå på biogass fra anlegget på Nes.

Kaos etter konkurs

Det som særlig engasjerer Hans Petter Karlsen som relativt ny i rollen som leder av Norges største virksomhet på avfallsområdet, er å få til en velfungerende henteordning for avfallet hos byens innbyggere. – Vi er i ferd med å lykkes godt med denne ordningen i egen regi. Vel, det er fortsatt noen klager, men nå er vi altså nede i rundt 150 klager på over 114 000 tømminger i uken. Det er en ganske solid forbedring! sier Karlsen. Med rette. På det verste var man oppe i 3500 klager i uken da Veireno hadde ansvar for å utføre jobben.

- Det var dessverre en ganske kaotisk tid for innbyggerne før Oslo Ren selv tok over driften av innsamlingen av avfallet, fortsetter Karlsen. Men lærdommen fra hendelsene har skapt ringvirkninger som er med på å utvikle i alle fall den kommunale avfallsbransjen videre.

Dette kan KS Bedrift skrive under på, da flere av våre medlemmer har valgt å utføre tjenesten i egenregi etter flere konkurser hos private tilbydere. I tillegg har KS Bedrift vært med på Difis arbeid med å utvikle miljøkriterier for kjøp av tjenester for avfallsinnsamling. Les mer om disse på Difis nettsider.

Behov for mer moderne avfallsinnsamling i byene

Med i møtet var også avdelingsdirektør Toril Borvik, som leder etatens utviklingsavdeling. Hun skyter inn at de også har et pågående arbeid for å få etablert mer nedgravde avfallsløsninger. - Byen vokser, og vi fortetter enda mer. Det krever nye løsninger for avfallshåndteringen der vi bor, men det er ikke helt enkelt med tanke på at lovverket ikke er helt tilpasset en ny tid, sier Borvik. Problemstillingene er KS Bedrift godt kjent med, etter å ha arbeidet med slike problemstillinger helt tilbake til 2010.

-Vi jobber også mye med å finne arealer for de prosjektene vi har behov for, og det er en utfordring i en by som stadig fortettes, avslutter Borvik.

Vi ønsker Oslo Ren velkommen til fellesskapet i KS Bedrift Avfall!