Egenregi november 2019.jpg
God blanding av diskusjoner og kunnskapspåfyll på KS Bedrifts nettverk for egenregi.
Nettverk for egenregi gir innbyggerne bedre tjenester fordi avfallsselskapene deler erfaringer på tvers av regionene.

Renovasjonsbilen er en del av nullutslippsamfunnet

Avfall

Avfallsbransjen sitter i førersetet når nye, store kjøretøy lages. Utviklingen kunne gått raskere om det var kjent hvilke drivstoffkilder som får politisk støtte.

Tenk deg at renovasjonsbilen kjører på motorveien, grytidlig en fin sommermorgen. Den bruker biogass fra matavfall som drivstoff. Snart tar den av og kjører gjennom et boligområde der knapt en innbygger har våknet. Der slår bilen over til den stillegående el-motoren uten lokale utslipp av avgasser.

Dette er allerede eksisterende teknologi som brukes for å utvikle samfunnsnyttige tjenester til beste for innbyggerne: Avfallet tømmes effektivt når det er lite trafikk som sinker bilen, og samtidig ivaretas behovet for rolige boområder. Men hva må til for at dette skal bli fremtiden? For vi er ikke helt i mål.

 

Fylkene må satse på biodrivstoff i kollektivtrafikken

Leverandørene av renovasjonsbiler fortviler over manglende signaler fra politisk hold om hvilke drivstoff som begunstiges. Fordelene for el-kjøretøy er kjent, men mange biler kan utnytte biogass, HVO (hydrert vegetabilsk olje – ikke fra palmeolje) og brenselscelle-teknologi (hydrogen). Det er dyrt å utvikle nye kjøretøy på alle teknologiene, og utviklingen hemmes av at leverandørene ikke vet hva de skal satse på.

KS Bedrifts medlemmer håndterer matavfall. Mange av dem sørger for at dette avfallet kan utnyttes som biogass i drivstoff. I Vestfold sikrer et bredt samarbeid rundt «Den magiske fabrikken» at dette kretsløpet fungerer: biologisk avfall fra innbyggere og næringsliv blir biogass til busser, renovasjonsbiler og andre offentlige kjøretøy mens bioresten utnyttes som gjødsel. Kommunene må være bevisst sin eierrolle når lokale ressurser skal utnyttes. Flere fylker bør se lokale avfallsressurser i et lokalt og regionalt perspektiv, slik de gjør i Vestfold. Også nasjonale myndigheter må se hele kretsløpet i et klima- og miljøperspektiv.

 

Helse, miljø og sikkerhet i høysetet

Arbeidsmiljøet for sjåfører og hjelpepersoner er minst like viktig: Riktige seter skal gi nødvendig støtte for renovatøren. Involvering av sjåførene har vært et viktig verktøy for å skape en god arbeidsplass med rekordlavt sykefravær.

- Det er viktig å trekke med sjåførene i arbeidet når kravspesifikasjonene for nye kjøretøy utarbeides, sier avdelingsdirektør Andreas Andrésen fra Romerike Avfallsforedling (ROAF). – Det dreier seg ikke bare om å ivareta helsen. Det er også viktig for å legge til rette for miljøriktig og sikker kjøring for en svært verdifull yrkesgruppe i samfunnet.

En renovatør tømmer inntil 700 beholdere hver dag. Beholderne er fylt med 5-6 tonn avfall, og kroppen skal holde hele arbeidslivet. 

- Det er et ønske for ROAF å redusere antall små beholdere til det beste for sjåførene, fortsetter Andrésen. - Vi ønsker å erstatte mange av de små beholderne med større felles beholdere. Disse fellesløsningene må ha gode innkastløsninger som sikrer at riktig avfall havner i riktig beholder.

Nye biler har dører og vinduer som gir god sikt i flere retninger. Det øker sikkerheten for yrkessjåføren og for øvrige trafikanter. Flere kameraer og sensorer kan reagere raskere enn sjåføren på hindringer i veien. Ny teknologi på renovasjonsbiler er dermed et viktig ledd i utviklingen mot et lavutslippssamfunn, og der renovatørene har nøkkeljobben i en sirkulær økonomi.