grønnvekst01.jpg
Innen 2050 skal Norge være et lavutslippsamfunn (foto: iStock)
Revidert nasjonalbudsjett 2019:

Revidert budsjett: ingen store overraskelser

Avfall

Revidert statsbudsjett som ble lagt frem i dag, innebærer ingen store overraskelser for våre avfallsmedlemmer. KS Bedrift ser likevel behov for mer bærekraftige finansieringsløsninger.

Regjeringen flytter litt biogass-penger og reduserer post 1420 som ble satt av til håndteringen av kasserte fritidsbåter.

Behov for mer langsiktige ordninger for kasserte fritidsbåter

Regjeringen opplyser at erfaringstallene er usikre fordi ordningen er relativt ny. Færre båter ble levert inn og tilskudd til kommuner og kommunale avfallsselskaper ble dermed mindre enn antatt i 2018. Derfor foreslår nå regjeringen å redusere posten med 10 millioner. Samlet reduseres posten for vrakpant med 86 millioner (inkludert kjøretøy).

KS Bedrift mener at årlige tilskudd på statsbudsjettet er uforutsigbart og gir få insentiver til å unngå forsøpling med kasserte båter. Vi mener regjeringen må iverksette mer robuste og langsiktige finansieringsløsninger for å sikre forsvarlig håndtering av både kasserte fritidsbåter og båter brukt til næringsvirksomhet. Dette vil også gi insentiver til både produsenter, selgere og kjøpere dersom de må bidra til å finansiere fremtidige ordninger.

Les mer om ordningen på våre nettsider.

Omdisponering av midler til biogass

KS Bedrift mener at økt bruk av biogass er et viktig bidrag til reduserte utslipp innen spesielt transportsektoren. For å få ned utslipp må nasjonal politikk innføre virkemidler som bidrar til økt produksjon og bruk av biogass.

Behandling i biogass-/biogjødselanlegg er den mest ressurseffektive utnyttelsen av biologisk avfall som finnes i dag. Der kan vi behandle både våtorganisk avfall, avløpsslam, husdyrgjødsel og organiske biprodukter. Snart skal alle landets kommuner sortere ut 70 prosent av matavfallet. Disse mengdene egner seg godt til biogass- og biorestproduksjon.

Klima- og miljødepartementet hevder at lav etterspørsel etter prosjektmidler er årsaken til at ubrukte midler fra biogassordningen nå overføres til bioøkonomiordningen under Innovasjon Norge. - KS Bedrift stiller dermed spørsmål om tildelingskriteriene er i tråd med regjeringens klimamål, sier direktør Svein Kamfjord i KS Bedrift Avfall. 

-KS Bedrift mener at flere biologiske avfallskilder må innlemmes i de statlige støtteordningene. I dag er disse i stor grad rettet mot hav-, skog- og landbruksnæringen. – Overordnete mål om utsortering av matavfall må følges opp med konkrete midler. – Regjeringen bør derfor ikke redusere tilgjengelige støttemidler for kommunale foretak, slik de i realiteten legger opp til i revidert budsjett, avslutter Kamfjord.

Bakgrunnen for tildeling av midler til pilotprosjekter er at regjeringen høsten 2014 la frem sin nasjonale og tverrsektoriell biogasstrategi. Opprinnelig ble det satt av totalt 70 mill. kroner ordningen. KS Bedrift mener at strategien kun bekrefter at vi skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Den foreslår imidlertid få konkrete tiltak, annet enn å slå fast at biogass er et viktig klimatiltak.

Les mer om statsbudsjettet på regjeringens nettsider.