Sirkulære Skatter Tekstiler Årskonferansen 2022
Bransjen trenger regelverk for å komme i gang

Sirkulære skatter på Årskonferansen

Avfall

- Det haster med å få på plass regelverket for sirkulære tekstiler om vi skal utvikle gode løsninger, sa direktør Svein Kamfjord på fagdagen til Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs den 14. juni. - Regelverket må komme før løsningene.

Tekstiler var tema på Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs sitt fagspor under Årskonferansen 2022. -Hele tekstil-verdikjeden må ses i sammenheng når roller og ansvar skal fordeles, sa fagsjef Marianne Haugland, -og derfor har vi invitert stemmer fra hele verdikjeden til å holde appeller om de viktigste tiltakene for mer sirkulære tekstiler.

Appellene ble diskutert og kommentert av et medlemspanel bestående av Elise Gustavsen (Reno-Vest), Johan Remmen (RfD) og Bjørn Erik Jønsberg (SØIR). 

Det haster med å få regelverket på plass

Et mål for dagen var å diskutere hvilken rolle kommunal avfallsbransje skal spille i fremtidens tekstilhåndtering. Med blant annet EUs ambisiøse tekstilstrategi, og det kommende regelverket for separat utsortering av tekstiler innen 2025 er det store endringer på gang, men i dag har vi lite konkret regelverk å forholde oss til. Kommunal avfallsbransje vil gjerne komme i gang med å finne løsninger i tide, så det haster med å få på plass regelverk og virkemidler.

Overproduksjonen er hovedproblemet

Det største problemet er at det produseres for mange tekstiler. Tekstilforsker Ingun Grimstad Klepp fra SIFO/Oslo Met pekte på at politikken må utvikles for å få ned mengdene som produseres samtidig som den må støtte bærekraftig lokal produksjon. Rune Aale Hansen, daglig leder i Regnskap Norge pekte på endringer i skatte- og mva-lovene som viktige tiltak for å få ned overproduksjonen. Et produsentansvar må se hele verdikjeden under ett, og være omfattende nok til å gjøre det ulønnsomt å overprodusere.

Innovasjon trengs både oppstrøms og nedstrøms

Tekstilnæringen må innovere for å bli mer bærekraftig, sa Linda Refvik, direktør i Norwegian Fashion and Textile Agenda. Det som produseres må brukes lenger, og når det er avfall må det kunne materialgjenvinnes. Det innebærer ny teknologi, men også nye forretningsmodeller.

I dag finnes det nesten ingen nedstrømsløsninger for tekstilavfall, men det kan endre seg raskt. Knut Skinnes fra Norwegian Re:Textile presenterte det som kan bli verdens største sorteringsanlegg for tekstiler, dersom alle brikkene faller på plass.

Innsamling

Arnt Willy Hjelle fra Fretex Miljø pekte på den viktige rollen dagens tekstilinnsamlere spiller, både ved å tilrettelegge for ombruk av brukte tekstiler, men også at de tilbyr sosial bærekraft i form av tilrettelagte arbeidsplasser, og skaffe inntekt til veldedige organisasjoner.

Vi trenger mer erfaring og kunnskap for å kunne konkludere med hvilke innsamlingsløsninger som er best, men det som kom tydelig frem under debatten er at det neppe bør satses på one-size-fits-all. Tekstilavfall skal samles inn i hele landet, og derfor nødvendignat løsningene tilpasses lokale forhold.

Arendalsuka neste

Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs setter tekstiler på agendaen også på Arendalsuka 15. august. Da vil et politikerpanel få fremlagt appeller fra hele verdikjeden, inkludert kommunal avfallsbransje. -Der vil vi bygge videre på diskusjonene fra årsmøtet. Det haster med godt, hensiktsmessig og effektivt regelverk – som vedtas av Stortinget, så raskt som mulig.