Gjevninningsbarometer1.jpg
Innen 2035 skal 65 prosent av husholdningsavfallet materialgjenvinnes (foto: modifisert bilde fra iStock)
Gjenvinningsbarometeret er lansert

Sjekk hvor mye kommunene materialgjenvinner

Avfall

KS Bedrifts Gjenvinningsbarometeret er en visualisering av mengden husholdningsavfall som sendes til materialgjenvinning.

Her finner du GJENVINNINGSBAROMETERET

Norge har allerede et nasjonalt mål om at ressursene i avfallet skal utnyttes best mulig, først og fremst gjennom materialgjenvinning og energiutnyttelse. Nå skal målene tydeliggjøres og skjerpes. Innen 2035 skal 65 prosent av alt husholdningsavfall og lignede avfall materialgjenvinnes eller ombrukes.

Synliggjøring av innrapporterte tall

Mer ambisiøse mål om økt materialgjenvinning og ombruk vil i tiden fremover påvirke hvordan kommunene løser sine forpliktelser til kommunal avfallshåndtering. For å kunne måle utviklingen må datainnsamlingen også omfatte ombruk. I tillegg må kvaliteten og påliteligheten i tallene bli bedre. KS Bedrift mener at det allerede nå er nødvendig å forbedre eksisterende avfallsstatistikk.  

- Å visualisere de innrapporterte tallene vil både vise hvordan kommunene ligger an i arbeidet med økt materialgjenvinning og synliggjøre behovet for høyere kvalitet i statistikken. Vi mener Gjenvinningsbarometeret vil bidra til begge deler, sier Kristine von Hanno som har ledet arbeidet i KS Bedrift.

Målrettede indikatorer, mer ensartede rapporteringsrutiner, kontinuerlig veiledning og god kvalitetssikring kan bidra til å høyne kvaliteten i avfallsstatistikken. Dette har KS Bedrift spilt inn til relevante beslutningstakere i lang tid, sist i forbindelse med Stortingets behandling av Meld. St. 45 (2016-2017). Vedtak 495 omhandler nettopp behovet for forbedringer av avfallsstatistikken.

Sammenlign deg med andre kommuner

Det er en politisk målsetting å redusere andel restavfall som ikke egner seg til materialgjenvinning. Arbeidet med å lage målrettede virkemidler er allerede i gang. Miljødirektoratet er nå i sluttfasen av arbeidet med ny forskrift. Formålet med forskriften er å øke utsortering og materialgjenvinning av plast- og biologisk avfall fra husholdninger og mindre næringsvirksomhet. Avfall fra alle landets innbyggere utgjør ca. 20 prosent av alt avfallet i Norge. Det øvrige «husholdningslignende» avfallet utgjør en like stor andel, slik at avfall som omfattes av forskriften vil utgjøre maks 40 prosent. Les mer om avfallsregnskapet på Statistisk sentralbyrås nettsider.

Gjenvinningsbarometeret kan sammenligne hvor mye av husholdningsavfallet som blir sendt til materialgjenvinning i kommuner, fylker og kommunale selskaper over hele landet. I tillegg finner man informasjon om innbyggertall, andelen restavfall og andre faktorer fordelt på de ulike geografiske nivåene. Gjenvinningsbarometeret er basert på KOSTRA-tall og vil oppdateres årlig.

KOSTRA – på godt og vondt

Kommunene er ansvarlig for alt husholdningsavfall i Norge, dette innebærer også ansvar for å rapportere til KOSTRA (kommune-stat-rapportering). Kommunal renovasjon utføres enten av kommunen selv, gjennom kommunalt samarbeid eller av private aktører gjennom anbud. KOSTRA- statistikken publiseres årlig og er det eneste offisielle verktøyet som dekker alle landets kommuner. Mange kommunale avfallsselskaper har fått delegert rapporteringsansvaret på vegne av sine eierkommuner. KS Bedrift deltar årlig i KOSTRAs arbeidsgruppe for vann, avløp og renovasjon.

Rapporteringsfrist for året som gikk, er 15. februar påfølgende år. Frem til publisering i juni, gjennomgår Statistisk sentralbyrå (SSB) tallene. Til tross for denne kvalitetssikringen er det likevel grunn til å anta at rapporteringsrutinene i kommunene kan variere noe. Dette kan gi utslag i mangelfulle, og varierte, data fra enkelte kommuner.

Graden av materialgjenvinning måles ved andelen avfall som leveres til materialgjenvinning og ikke hva som faktisk blir materialgjenvunnet. Denne målemetoden er for tiden til diskusjon. Dersom disse endringene kommer, vil dette påvirke statistikken i form av prosentvis nedgang i materialgjenvinningsgrad.

- Vi mener at både bransjen og nasjonale myndigheter må akseptere en nedgang i materialgjenvinningsgraden i en overgangsperiode dersom målepunktet endres. Målet på sikt må være å få bedre oversikt og mer pålitelig statistikk, slik at målrettede og effektive tiltak for å øke materialgjenvinningen kan innføres, avslutter Kristine von Hanno.

Har du spørsmål eller ønsker å gi oss en tilbakemelding på Gjenvinningsbarometeret, ta kontakt med næringspolitisk rådgiver Kristine von Hanno i KS Bedrift Avfall.