Bygningsbrann Hos Norsk Gjenvinning 2018. OBRE
Her er Oslo brann- og redningsetat i innsats under brannen hos Norsk Gjenvinning på Haraldrud den 8. mars 2018. (Foto: Oslo brann- og redningsetat)

Avfallsanlegget ditt får snart tilsyn med brannsikkerhet

Avfall | Brann og redning

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er bekymret for om eiere av avfallsanlegg tar brannsikkerheten nok på alvor. Det sa de under et informasjonsmøte om den varslede tilsynsaksjonen som starter i oktober.  

I samarbeid med miljødirektoratet, inviterte DSB Samfunnsbedriftene, Norsk IndustriAvfall NorgeMEF og NFFA til informasjonsmøtet. Her fikk organisasjonene er innblikk i hva DSB i sitt tilsyn vil legge vekt på, og hvordan det gjennomføres i praksis.  

Det ble også vist til veilederen som Samfunnsbedriftene i samarbeid med brann og redning, avfallsbransjen og DSB har utviklet for å forebygge brann i avfallsanlegg. Veilederen finner du her  

Mandag 21. september publiserte Miljødirektoratet en pressemelding om tilsynsaksjonen.

Praktisk – forberedelser og gjennomføring av tilsynet 

Tilsynet skal gjennomføres i oktober av den lokale brann- og redningstjenester og fylkesmannen. For tilsynet betales det et gebyr i tråd med prinsippet om forurenser betaler. Av forberedelser, vil blant annet følgende dokumentasjon måtte innhentes:  

  • Eiers risikoanalyse av anlegget og miljørisikoanalyse 
  • Brannteknisk dokumentasjon

Hva ser de på under tilsynsaksjonen?  

En rapport utarbeidet av Rise Fire Research AS danner grunnlaget for DSB og Miljødirektoratets arbeid med brann i avfall, blant annet tilsynsaksjonen i oktober. Under aksjonen ser de på internkontrollforskriften, brannrisikovurdering og miljørisikovurdering i avfallsanleggene. Listen under er ikke uttømmende. Fylkesmannen og brann- og redningstjenesten for din region vil gi mer spesifikk informasjon når de tar kontakt om tilsyn.  

Internkontrollforskriften 

Her vil inspektørene undersøke hvordan forskriften etterleves. De vil helt eller delvis bruke en sjekkliste utarbeidet av DSB, som blant annet ser på HMS-systemet, opplæringskrav, opplæring rundt håndtering av litium-ion batterier, gjennomføring av øvelser, samt industrivern (alarmer, verneutstyr m.m.) 

Brannrisikovurdering 

Dette temaet er DSB særlig opptatt av. Her vil blant annet inspektørene hvor det størst risiko for brann, mengden avfall og rutiner for oppbevaring/lagring av avfall. I tillegg vil man undersøke avstand og barrierer mellom avfallsfraksjoner m.m. på anlegget, samt hvordan produksjonsutstyr sikres.  

Miljørisikovurdering 

Denne vurderingen er miljødirektoratet spesielt opptatt av. Under møtet pekte direktoratet på områder som utslipp fra slokkevann og/eller brannskum, konsekvenser av akutt forurensning - utslipp til f.eks. drikkevannskilder m.m., samt hvilke tiltak aktøren har på plass for å unngå forurensning.