20140828_094825.jpg
Mer farlig avfall tas hånd om

SSB: Mer farlig avfall

Avfall

Dette innebærer ikke nødvendigvis at vi skaper mer farlig avfall enn tidligere. En viktig årsak til veksten, er at mer avfall defineres nå som farlig enn tidligere. Veksten indikerer også bedre kontroll med avfallsstrømmene. KS Bedrift mener det er godt nytt.

Statistisk sentralbyrå (SSB) anslår en vekst på ca. 5 prosent mellom 2014 og 2015. Mer miljøforsvarlig håndtering av farlig avfall er bra. Et viktig mål både for norske miljømyndigheter og EUs arbeid med sirkulær økonomi, er å få de farlige stoffene ut av kretsløpet.  

Husholdningenes andel er lav
Kun tre prosent av det farlige avfallet kom fra norske husholdninger i 2015. Det utgjør i snitt 9 kg per person. Det farlige avfallet fra husholdningene, utgjør i all hovedsak impregnert trevirke, maling og spillolje. De tjenesteytende næringene leverte inn over dobbelt så mye som husholdningene.

SSB anslår at over halvparten av det farlige avfallet levert til godkjent behandling i 2015 kom fra industri, bergverk og oljeutvinning. Les mer om statistikk for farlig avfall.

Behov for oppdatert kunnskap og kontinuerlig kontroll
Det vil alltid være noe farlig avfall som går til ukjent behandling. Det betyr nødvendigvis ikke at avfallet er på avveie, men at kontrollen har vært mangelfull. Avfall som i dag ikke anses som farlig, kan bli klassifisert som dette i fremtiden. Kontinuerlig forskning og kontroll vil være avgjørende for å sikre mer forsvarlig håndtering av farlig avfall.  

Avfallsforskriften kapittel 11 ble sist endret 22. desember 2016, slik at også eksplosivt avfall defineres som farlig avfall. Dette gjøres for å være i tråd med EUs definisjon av farlig avfall når det gjelder eksplosivt avfall.

Nye krav til kommunale mottak
1.1.2016 ble det innført en del nye krav i avfallsforskriften kapittel 11. De viktigste endringene for kommunale mottak:

  • Kommunenes plikt til å motta farlig avfall økte, fra 400 kg til 1000 kg/per år for husholdninger og mindre virksomheter i kommunen. Husholdningene kan levere gratis.
  • Dokumentert kompetanse for alle som håndterer eller transporterer farlig avfall.
  • Kommunalt eide selskaper, og som ikke omfattes av kravene til økonomistyring etter kommuneloven eller IKS-loven, er omfattet av krav om finansiell sikkerhet.
  • Virksomheter som til enhver tid lagrer mer enn 50 tonn farlig avfall, må ha egen tillatelse.

Les mer om elektronisk deklarering av farlig avfall