31551276828 5Ee34f6275 K
Endring i forurensningslovens §27 skal bidra til at mer avfall enklere kan bli brukt på nytt. Foto: Jill Johannessen/Samfunnsbedriftene
Høring på forurensningslovens §27 om når avfall slutter å være avfall

«Start of waste» viktigere enn «end of waste»

Avfall

Hvis vi lar være å lage dårlige produkter, så kan det som kastes bli ressurser i ny produksjon. Forurensningslovens §27 er nå på høring.

Miljødirektoratet har nylig sendt ut et forslag til endring i forurensningslovens § 27 om avfallsfasens opphør. Dette er en harmonisering av norsk lovgivning til EU/EØS, - det såkalte «end of waste»-direktivet. Hensikten med lovendringen er å lette muligheten for å omdefinere noe fra å være avfall til å bli et produkt.

Mindre avfall er bra for miljø og klima

Jo mer vi kan unngå at noe blir avfall, jo større miljø- og klimaeffekt oppnås. Det er følgelig nødvendig å utdype og analysere hvorfor noe blir avfall – eller «start of waste».

Inntil 80 prosent av produkters miljøbelastning gjennom hele produktets livsløp avgjøres i designfasen. Derfor må den kommende strategien for sirkulær økonomi vektlegge denne fasen.

Riktig å gjøre ressursene mer tilgjengelige

En av forutsetningene i § 27 for å kunne omgjøre avfall til et produkt, er at produktet etterspørres i et marked og at bruken av produktet ikke har en negativ miljøpåvirkning sammenlignet med gjenstander eller stoffer som ellers kunne blitt brukt.

Det å omdefinere avfall til et produkt er et rett steg å ta. Det gir muligheter til å anvende verdifulle ressurser på nytt, og bidrar til en mer helhetlig tenkning rundt begrepet avfall.

Sikre ombruk før produkter blir avfall

Mye avfall kan gå rett inn i nye produkter og industriprosesser. For å sikre mest mulig ombruk, er det viktig å ta ut produkter fra ordinære avfallsstrømmer, før det sendes videre til gjenvinning. Og da er vi tilbake ved poenget: å omdefinere avfall til et brukbart produkt er vel og bra, men enda viktigere blir det å spørre hvordan unngå at avfallet oppstår.

Vi ser fram til en analyse av dette i regjeringens fremleggelse av den kommende strategien for sirkulærøkonomi. «Start of waste» er nemlig viktigere enn «end of waste».