grøntskifte04.jpg
Det vil koste å nå målene om høyere materialgjenvinning av avfall (foto: IStock)
Status på vedtak fra behandlingen av melding 45 om avfall og sirkulær økonomi

Svak oppfølging fra regjeringen

Avfall

Lurer du på hva regjeringen har gjort så langt for å følge opp vedtakene til Stortingsmelding 45 om avfall som ressurs? KS Bedrift har gått igjennom statsbudsjettet 2019 og gir deg en kort statusoppdatering.

I slutten av februar i år vedtok Stortinget en del forslag til hvordan Norge kan bli bedre til å ivareta miljøet gjennom mer ressurseffektiv avfallshåndtering.

KS Bedrift ser av dagens offentliggjøring av statsbudsjettet 2019 at de fleste vedtakene fortsatt ligger urørt eller er under behandling. Noen vedtak er enkelt kvittert ut gjennom å hevde at eksisterende regelverk ivaretar det Stortinget ba om.

KS Bedrift vil følge opp Regjerings videre arbeid med Melding til Stortinget nr. 45 om avfall og sirkulær økonomi.

Tilrettelegging av gjenbruk kan gå over renovasjonsgebyret

Stortinget ba regjeringen gi kommunene ansvar for å legge til rette for gjenbruk gjennom kommunenes egne gjenbruksstasjoner. Regjeringen sier at regelverket allerede er på plass, og at det ikke er behov for endring av lovverk. Les også vår artikkel om lopper til selvkost.

Dermed kan kommunene finansiere merkostnadene over renovasjonsgebyret.

Samtykke trenger ikke lovendring

Vedtaket der Stortinget ber regjeringen om å gi kommunene anledning til selv å bestemme om de ønsker å gi samtykke til private aktører som vil samle inn grovavfall fra husholdningene, er ikke fulgt opp på nåværende tidspunkt.

KS Bedrift har lenge jobbet med en digital løsning som er enkel å benytte både av søkerne og kommunene. Vi mener at det ikke er behov for lovendring, da bestemmelsen allerede ligger i forurensningsloven.

Enklere krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og biologisk avfall til næringsaktører

Vedtak som omfatter krav til utsortering og materialgjenvinning av plast og biologisk avfall er kvittert ut gjennom Miljødirektoratets ferske forlag til forskrift som ble sendt til Klima- og miljødirektoratet i forrige uke.

Miljødirektoratet opplyser at forskriften kun vil øke materialgjenvinningsgraden med syv prosent, og at det derfor vil være behov for ytterligere virkemidler for å nå de trinnvise målene for årene 2025, 2030 og 2035

Det andre vedtaket som omhandler like krav til både kommuner og næringsliv, mener KS Bedrift derimot ikke er fulgt opp. Miljødirektoratet foreslår enklere krav til næringsaktører enn det kommunene vil få krav om. 

Lite nytt om hvordan vi skal nå de nye materialgjenvinngsmålene

Vedtak vedrørende utarbeidelse av en egen nasjonal strategi for sirkulær økonomi er foreløpig ikke fulgt opp. Heller ikke nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og ombruk er gjort noe med.

Regjeringen opplyser i statsbudsjettet for 2019 at Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utrede hvordan Norge kan gjennomføre materialgjenvinningsmålene som er fastsatt i EU. De understreker imidlertid at det er store metodiske utfordringer med å kvantifisere mål for avfallsforebygging og ombruk.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et forslag på et senere tidspunkt.

Biogass og biodrivstoff

I mai 2018 vedtok Energi- og miljøkomitéen å tydeliggjøre drivstoffhierarkiet, slik at klimanytten ved bruk av biogass fremstilles mer korrekt. I tillegg ble det vedtatt å utarbeide en handlingsplan for utbygging av biogass i Norge. I statsbudsjettet for 2019 kan vi lese at ingen av disse vedtakene er foreløpig fulgt opp av regjeringen.

Ved første øyekast kan det i tillegg se ut som om Regjeringen er mindre ambisiøs enn hva de tidligere har forskriftsfestet. I statsbudsjett for 2019 opplyste de at andelen avansert biodrivstoff (basert på blant annet avfall) skal økes til 1,75 prosent av total mengde omsatt drivstoff (kun veitrafikk). Ved nærmere undersøkelse viser det seg at de har oppgitt andelen for inneværende år.

Den korrekte andelen for 2019 skal derimot økes til 2,25 prosent. Fra 2020 skal andelen utgjøre 4 prosent. Dette er allerede forskriftsfestet i produktforskriften.

I samme forskrift er kravet om trinnvis innblanding av biodrivstoff (unntatt biogass) hjemlet. Fra 2019 skal andelen være 12 prosent og økes til 20 prosent fra 2020. Dette er ikke helt uproblematisk på grunn av behovet for bruk av palmeolje. Les mer i våre artikler om biodrivstoff og palmeolje i biodrivstoff .

Her kan du lese statsbudsjettet 2019.