Grønnepenger.jpg
EUs taksonomi matcher Samfunnsbedriftenes ønske om at statlige investeringsmidler gjøres sektornøytrale så lenge de er et bidrag til sirkulærøkonomien.
EU innfører et klassifiseringssystem for bærekraftige investeringer

Takso-hva-for-noe?

Avfall

Unngå grønnvasking og gi investorer trygghet for hva som er grønne og bærekraftige prosjekter. Dét er målet med EUs taksonomi.

Mange vil putte pengene sine i grønn, økonomisk vekst, men er usikre på den reelle effekten av investeringen. Dét vil EU gjøre noe med. Initiativene som fremmes på løpende bånd – under paraplyen EUs Green Deal -  skal bidra til faktisk bærekraftig utvikling, og ikke grønnsminking av dårlige løsninger. 

- Vi skal holde ressursene i kretsløpet og til dét trengs det store investeringer på avfallsområdet, sier Svein Kamfjord, direktør i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. – Gode verktøy som hindrer grønnvasking – slik som EUs taksonomi – vil styrke våre medlemmers mulighet til å finansiere de aktivitetene som får oss over i en sirkulær økonomi. 

Plastproduksjon er bærekraftig 

Forutsatt at plastproduksjonen er mekanisk resirkulering av plast, så vil plastproduksjon være bærekraftig. Det følger av en lekkasje fra Europakommisjonen denne uken. Det samme gjelder for kjemisk gjenvinning av plast så lenge minimumsstandarder for utslipp oppnås. Det betyr at utslippene av drivhusgasser er lavere enn om man skulle produsert plast fra fossile kilder. 

Frykter feil prioritering 

Taksonomien – altså klassifiseringssystemet – er vedtatt som et rammeverk, men alle detaljene er ikke på plass ennå. Blant annet etterlyses et treffsikkert insentiv for å begrense ressursbruken og øke ombruk, som står høyere i avfallspyramiden enn materialgjenvinning.  

Må oppfylle tre krav 

For å kunne anses som bærekraftige må økonomiske aktiviteter oppfylle tre krav:

  1. oppfylle minst ett av EUs seks miljømål,
  2. ikke ødelegge for noen av de andre miljømålene,
  3. oppfylle minstestandarder til sosiale forhold og styring. 

Sirkulærøkonomien trenger taksonomien 

Det er først og fremst aktører i finansmarkedet og store bedrifter som blir direkte berørt.  De får krav til åpenhet og rapportering. Det forventes en dreining av kapitalflyt som også vil komme Samfunnsbedriftenes medlemmer til gode, i og med at våre medlemmer står foran store investeringer for å møte samfunnets behov for bærekraftig infrastruktur. 

- Dette passer godt med hva vi har bedt Stortinget og regjeringen om ved flere anledninger, altså behovet for at statlige investeringsmidler gjøres sektornøytrale så lenge de er et bidrag til sirkulærøkonomien, avslutter Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.