brannøvelse nykirke røykdykkere i aksjon.jpg
KS Bedrift lager nå en veileder, ved hjelp av medlemmer fra både brann- og redningstjenesten og fra avfallssektoren. Veilederen vil være en hjelp til å etablere gode lokale, brannforebyggende samarbeid.
Tilsynsaksjoner reduserer risiko for branner i avfallsanlegg

Del kunnskap – unngå brann i avfallsanlegg

Avfall | Brann og redning

I 2020 er det varslet branntilsyn på avfallsanlegg. KS Bedrift samler nå erfaringer, regelverk og tiltak i en veileder til hjelp for gode samarbeid med brann- og redningstjenesten. Målet er å redusere risiko for branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

- Brannvesenet vårt gikk i flere år tilsyn i avfallsanlegg. Fokus var ofte det som rørte seg inn forbi de fire veggene: markeringslys, slukkemiddel, øvelse og opplæring. Som regel var det "billige" bygg, med få ansatte, noen dumpere og varen de håndterte var jo "bare" boss uten verdi. 

Øyvind Nermoen er en erfaren brannmann fra Rogaland Brann- og redning IKS. Nermoen er en av de viktige bidragsyterne til en veileder som skal være praktisk og nyttig for «den gode samtalen» mellom avfallsanlegg og brann- og redningstjenesten. Det ansvarlige direktoratet er DSB – direktoratet for sikkerhet og beredskap. Det er de mange brannene i avfallsanlegg som ligger til grunn for blant annet tilsynsrunden som skal i gang.

Giftig røyk og aske som drivkraft

Nermoen, sammen med kolleger fra egen avdeling og fra beredskapsavdelingen, engasjerte seg for noen år siden og tok konkrete grep for å redusere antallet branner, og konsekvensene av slike branner. Det var miljøaspektet og konsekvensene for berørte naboer som fikk giftig røyk og askenedfall inn over boliger, skoler, og arbeidsplasser har vært en viktig drivkraft for hans og kollegers engasjement.

Branner i avfallsanlegg hadde lav risiko for både ansatte og materielle verdier. Og det brant og det brant, det var større og mindre branner. Uansett hvor mye Nermoen og kollegene skrev avvik på defekte brannslukningsapparat og defekte markeringslys, så brant det jevnt og trutt. Til slutt fikk både naboer, bransjen, media og brannvesenet nok.

Regelverk ga ryddigere forhold

- Vi måtte tenke nytt. Resultatet ble en anmodning til alle avfallsanlegg i vår region om å få gjort en konsekvensanalyse med fokus på tredjepart. Parallelt med dette ble alle anlegg registrert som særskilte brannobjekt, noe som gjorde at det ble mye ryddigere å følge opp avvik på forvaltningsmessig riktig måte, og med de virkemidlene som ligger der, forteller Nermoen.

Resultatet ble meget bra, alle anlegg gjennomførte analysen med bistand fra kvalifisert foretak, og det var ikke krav om vidløftige analyser på detaljnivå.  Deretter gikk brann- og redningstjenesten tilsyn på anleggene, og tilsynsrapporter ble skrevet med et annet fokus enn tidligere. Og det virket. Det brenner fortsatt i anlegg i Rogaland, men brannene er færre og konsekvensene mindre både for virksomhet, naboer og brannvesenets ressursbruk.  

Ulike anlegg krever ulike tiltak

De som driver avfallsanlegg vet godt at det er ulik risiko for brann avhengig av hva slags avfall man håndterer. Noen prosesser, som for eksempel kverning, øker risikoen. Hektiske perioder der mye avfall hoper seg opp, øker også risikoen. Enten det er på grunn av driftsstans, helligdagsinnkjøring, markedsvariasjoner eller våropprydning hos husholdningene.

Målet for veilederen som KS Bedrift utvikler sammen med medlemmene i disse dager, er å få avfallsanleggene og brann- og redningstjenesten til – sammen – å finne ut hvilke tiltak som er viktige og riktige på det enkelte anlegget, utfra lokale forhold.

Får ikke forsikret bygg

Mange avfallsanlegg vurderes som særskilte brannobjekt. Brann- og redningstjenesten har plikt til å føre tilsyn, og avfallsanleggene har plikt til å gjøre tiltak for å unngå og begrense risiko ved brann. Ikke minst forsikringsbransjen er opptatt at av de gode erfaringene deles, og at de riktige tiltakene tas i bruk.  Ryddighet på anlegget, smarte og enkle rutiner kan være nok for å redusere risikoen. Det er et ledelsesansvar å få på plass brannforebyggende rutiner og å trene på dem.

Økning i forsikringspremier og - i verste fall -  at man ikke får forsikret sine verdier, er riset bak speilet som har fått flere avfallsanlegg til å gå gjennom egne rutiner.

Eksperter på avfall, eksperter på brann og forebygging

For brann- og redningstjenesten er det avgjørende med gode varslingssystemer, kjennskap til adkomst og kjentfolk på anlegget – når det først brenner. Avfallsanlegget har høy kompetanse på avfallet de håndterer, arbeidsprosessene, maskinene og hva som er viktigst for å begrense brann og kunne komme i gang med drift – etter en brann. Sammen kan denne fagkompetansen finne de smarte løsningene som passer lokalt.

Ikke minst må det trenes. Jevnlig brannøvelser vil drille personell til å vite akkurat hva de skal gjøre om det én dag blir reelt. Derfor er det viktig å variere øvelsene, så man blir trent i ulike scenarier. Gjennom øvelser blir ofte svakheter ved utstyr eller rutiner avdekket, og kan utbedres.

Miljødirektoratet og DSB med felles mål

KS Bedrift har medlemmer fra brann- og redningstjenesten som organisatorisk hører innunder Direktoratet for sikkerhet og beredskap. Alle de interkommunale avfallsselskapene i Norge er også medlem i KS Bedrift, og de forholder seg i det store og hele til Miljødirektoratet.

Siden branner i avfallsanlegg er midt i skjæringspunktet mellom disse myndighetsområdene, har de slått seg sammen om dette arbeidet. Blant annet er miljøulempene ved slokkevann og risiko for tredjepart viktige aspekter når man i 2020 skal ha tilsyn med avfallsanleggene.

Risiko for tredjepart dreier seg ofte om røyk og aske som følger vinden og gjør ulik skade avhengig av hvor det havner. Derfor er risikoanalyser som ser på vindretninger og omkringliggende bebyggelse gode grunnlag for å velge tiltak lokalt. RISE Fire Research, på oppdrag fra DSB og Miljødirektoratet, legger snart frem en rapport som identifiserer tiltak som kan forebygge brann og begrense skadeomfang og miljøpåvirkning. Sammen med veilederen som kommer fra KS Bedrift vil avfallsanleggene og brann- og redningstjenesten ha nyttige verktøy for å etablere samarbeid som ruster virksomhetene når branner i avfallsanleggene oppstår.