Samtykke husholdningsavfall.jpg
Prosjektgruppen som utvikler en enkel og ubyråkratisk digital løsning for for kommunens håndtering av samtykke til innsamling av husholdningsavfall. Dette er viktig med nye, høye mål for materialgjenvinning. Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift
Kommunalt samtykke for innsamling av husholdningsavfall

Ubyråkratisk og digital avfallsløsning

Avfall

Container og sekker er et enkelt og godt tilbud til husholdninger som rydder eller pusser opp. Kommunene tilbyr nå en ny digital løsning, hvor private avfallsaktører enkelt kan søke samtykke. Verktøyet skal bidra til å nå nasjonale miljømål.

«Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall» heter det i forurensningsloven. Mange kommuner ønsker de private avfallsaktørenes tjenester velkommen. Nå er det kommet en enkel, digital og ubyråkratisk mulighet for avfallsbedriftene å søke kommunen om samtykke. Det er lettvint for begge parter- og innbyggerne merker ingen forskjell. I tillegg får vi en bedre kontroll på avfallsstrømmene fra husholdninger.

- Vi må vite hvor mye husholdningsavfall som oppstår og hvor avfallet havner, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall. - Hvert kilo teller når vi skal nå så høye gjenvinningsmål.

Nye og strengere krav til materialgjenvinning

De nye kravene til materialgjenvinning, betyr at alt husholdningsavfall må regnes inn i statistikkene. Dette er en viktig drivkraft for å utvikle den digitale løsningen for å håndtere samtykke. Miljødirektoratet har nylig laget forslag til forskrift for utsortering av mat og plast. Direktoratet sier at selv med lover og forskrifter om sortering av disse avfallstypene vil Norge slite med å nå forpliktelsene sine. Det betyr at det blir viktig for kommunene å sikre god oversikt over alt avfall de har ansvaret for, og at kommunen gjør hva den kan for å materialgjenvinne det avfallet som egner seg. Lokalpolitikerne bestemmer om kommunen skal utføre selv, eller gi samtykke til at andre også kan samle inn husholdningsavfall. Men det totale ansvaret for alt husholdningsavfall, kan ikke kommunen gi fra seg. Stortinget vedtok før sommeren at kommunen må få anledning til å gi et slikt samtykke, dersom den ønsker.

 

Hvem må søke om samtykke til innsamling av husholdningsavfall?

Alle aktører som samler inn husholdningsavfall må ha samtykke fra kommunen til dette. Krav til samtykke gjelder ikke den vanlige husholdningsrenovasjonen. Dét er tatt hånd om i egne avtaler med kommunen eller avfallsselskapet. Søknad om samtykke gjelder aktører som leier ut containere og sekker til å kaste grovavfall, eller ulike typer avfallstaxier som henter avfall hos husholdningene. Stadig nye aktører dukker opp i dette markedet og de må følge de samme miljøkrav som etablerte avfallsbedrifter.

 

Kjente kriterier for å få samtykke

Ett av kravene for å få samtykke, er at bedriften er et registrert foretak. – Det dukker opp useriøse aktører, og vi vil sikre oss at vi kan følge opp de som henter husholdningsavfall her i Kristiansandregionen, sier Elisabeth A. Helle i Avfall Sør. Hun er en av dem som har jobbet lenge for å finne en god og ubyråkratisk løsning for å gi samtykke til avfallsaktører som supplerer avfallsselskapets tilbud.  - Når tusenvis av sørlendinger rydder strender og vassdrag skal i hvert fall vi i Avfall Sør bruke de verktøy vi kan for å hindre at de useriøse aktørene kan hente avfall hjemme hos folk, og deretter kaste det fra seg i en grøft, forklarer Helle. 

I tillegg til å unngå forsøpling og forurensninger, har kommunen plikt til å rapportere hvor mye husholdningsavfall som samles inn og hvordan det behandles. – Den plikten omfatter også det husholdningsavfallet som hentes av andre enn Avfall Sør, forteller Helle. - Derfor ber vi om den informasjonen vi – på vegne av kommunen – er forpliktet til å samle inn. Vi i Avfall Sør ønsker alle velkommen til å søke. De etablerte avfallsaktørene er seriøse miljøbedrifter som har både håndtering og statistikk i orden. Nå må vi få forsvarlig behandling og riktig rapportering fra både de etablerte aktørene og fra de som samler inn husholdningsavfall i mindre skala.

 

Bilde: Kommunen har plikt til å rapportere hvor mye husholdningsavfall som samles inn og hvordan det behandles. Den plikten omfatter også det husholdningsavfallet som hentes av andre enn kommunen. Behovet for disse tallene er aktualisert når kommunene nå får krav til å nå nye, høye gjenvinningsmål. Foto: Jill Johannessen, KS Bedrift

Oslo kommune gir drahjelp til hele landet

Det digitale søknadsskjemaet er utviklet over Oslo kommunes lest. Skjemaer for å søke barnehageplass og skjenkebevilling er allerede utviklet for hovedstadskommunen. Søknad om samtykke til å samle inn husholdningsavfall følger samme løp, med samme krav til å ivareta både den som skal fylle ut skjemaet og den som skal håndtere dataene som kommer inn.

Kommuner og avfallsselskaper har den siste tiden samarbeidet for å gjøre søknad om dette samtykket så likt som mulig over hele landet. Det skal være enkelt å søke og kommunen skal bare be om informasjon den absolutt må ha for å følge opp sitt ansvar. Nå i første omgang ligger søknadsskjemaet på Oslo kommunes nettsider, men det blir etter hvert flyttet til en nasjonal plattform. Uansett skal det på sikt være enkelt å gå via den enkelte kommunes, eller det lokale avfallsselskapets, nettsider for å klikke seg videre og søke om samtykke til innsamling av husholdningsavfall.

I tillegg til Oslo kommune og Avfall Sør, står Bergensområdets renovasjonsselskap (BIR) og Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) på trappene for å ta løsningen i bruk. Hadeland og Ringerike Avfallsselskap og Sarpsborg kommune har også bidratt inn i prosjektet.

 

Ingen forskjell for innbyggerne

- Den digitale løsningen er et forhold mellom firmaene som henter avfall hjemme hos folk og kommunen, forteller Marianne Haugland i KS Bedrift, organisasjonen der alle de kommunale avfallsselskapene er organisert. Haugland er prosjektleder for den digitale løsningen for å søke om samtykke til innsamling av husholdningsavfall.  – Det betyr at det ikke skal bli noen forskjell for innbyggeren som fortsatt bestiller containere og de andre avfallstjenestene. Det er mange kommuner og avfallsselskaper som ønsker at disse tjenestene skal supplere kommunens tilbud.

KS Bedrifts nettsider ligger det en veileder for kommuner og avfallsselskaper som vil ta i bruk dette skjemaet og gjøre det enkelt for private avfallsbedrifter å søke om samtykke. Der finnes det også eksempler på kriterier man kan legge til grunn og eventuelt ta inn i egne renovasjonsforskrifter. Det ligger også eksempler på e-postmeldinger til private avfallsaktører, og ikke minst eksempel på en nettside., Det er en såkalt landingsside, der man vil at søkerne skal kunne hente nødvendig informasjon om hva de må gjøre.

 

SSB støtter «bare en gang»-prinsippet

Prosjektet om en enkelt og digital søknad har startet med det absolutt nødvendige kommunen trenger for å ivareta sine forpliktelser. Etter noen tids bruk hos pilotområdene vil løsningen evalueres. Statistisk Sentralbyrå (SSB) har vist interesse for prosjektet og vil gjerne se på hvordan rapporteringen på sikt kan integreres. Alle data for husholdningsavfall skal inn til SSB og målet er at informasjon som det offentlige behøver skal man bare levere én gang. Det reduserer merarbeid, frustrasjon og øker kvaliteten på dataene. Løsningen er tilgjengelig for alle kommuner og avfallsselskaper som ønsker å komme i gang.