avfallsbil01.jpg
Foto: iStock
Høringssvar på CO2-avgift på forbrenning av avfall:

Ny avgift på forbrenning må ikke øke avfallseksporten

Avfall

Forslaget om en CO2-avgift på forbrenning får lunken mottagelse i avfallsbransjen. I vårt høringssvar ber vi også myndighetene om å avvente Sveriges neste trekk før man eventuelt innfører en slik avgift.

En generell avgift på forbrenning til energigjenvinning utfordrer prinsippet om at forurenser skal betale, og endrer ikke produktenes sammensetning, som er det viktigste for å unngå forbrenning til energiutnyttelse. Det går frem av høringssvaret som Samfunnsbedriftene leverte 24. juli.

- Effektive virkemidler, som avgifter, må settes inn andre steder i verdikjeden enn ved forbrenning til energigjenvinning. Forbrenningsanleggene har ingen innvirkning på hva produsentene selger ut i markedet, sier direktør Svein Kamfjord.

Avvent Sveriges neste trekk

Dersom avgiften likevel innføres, må den i det minste harmoniseres med satsen i Sverige, som per i dag er Norges viktigste samarbeidspartner innen avfallsforbrenning. 

Det er ikke hensiktsmessig med en avgift som vil resultere i økt eksport av restavfall til Sverige. Den svenske avgiften skal også evalueres på nytt av Skatteverket innen 1. oktober 2021. 

- Norske myndigheter bør derfor utsette en avgift i påvente av resultatene fra den svenske evalueringen, og samarbeide om en harmonisering til neste år, understreker Kamfjord.

Inntektene må tilbakeføres kommunale avfallsaktører

- Det er svært viktig for oss å understreke at inntektene fra en slik avgift må tilbakeføres til kommunale avfallsaktører for utvikling av enda bedre sorteringsteknologi, fortsetter Kamfjord.

Hensikten med en slik løsning er å tilføre de kommunale avfallsaktørene midler til investeringer i nye teknologiske løsninger for sortering og bygging av infrastruktur. Det øker utsortering for materialgjenvinning, reduserer mengder til forbrenning og bidrar til en sirkulær økonomi. 

Produsenter har stort ansvar for materialgjenvinning

- En CO2-avgift på kommunalt eide forbrenningsanlegg kan også skape lignende utfordringer som våre medlemmer opplever med dagens produsentansvarsordninger, særlig med plastemballasje, fortsetter Kamfjord. 

- Der det er innført produsentansvar, flyttes ansvaret for produkt fra kommune til produsent når produktet er blitt avfall. Å legge kostnadene for håndtering av produsentansvarsavfall på produsent, heller enn innbyggerne gjennom avfallsgebyret, vil være i tråd med prinsippet om at forurenseren skal betale, avslutter han.

Ved en avgift på forbrenning til energigjenvinning, så ender heller regningen opp hos kommunale avfallsaktører og innbyggere gjennom renovasjonsgebyret, og ikke der den hører hjemme – nemlig hos produsentene.