2017.11.27 KS Bedrift Brann og Redning i møte med justiskomiteens leder.jpg
Fra venstre: brannsjef Per Olav Pettersen, leder av justiskomitéen Lene Vågslid, fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Behov for ny stortingsmelding for brann- og redningstjenesten

Brann og redning

Rammebetingelsene og oppgavene til brann- og redningstjenesten har endret seg mye de ti årene som har gått siden siste stortingsmelding. Det var KS Bedrift Brann og Rednings hovedbudskap da vi møtte justiskomitéens leder Lene Vågslid (Ap) på Stortinget den 27. november.

Med på møtet med justiskomitéens leder var vår styreleder og brannsjef Per Olav Pettersen, fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen og samfunnskontakt Anna Ljunggren, begge fra KS Bedrift.

Brann- og redningstjenesten får stadig nye oppgaver

Det har skjedd mye i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i kjølvannet av 22. juli 2011 og Gjørvkommisjonens rapport. Blant annet på grunn av dette trenger beredskap-, brann- og redningsfeltet en grundig gjennomgang. Både rammebetingelsene og oppgavene for brann- og redningstjenesten har endret seg mye i løpet av tiårsperioden.

På møtet var det derfor enighet om at det er et behov for en ny stortingsmelding om beredskap, brann og redning. Den forrige er snart ti år gammel, og i løpet av disse årene har det skjedd svært mye innen samfunnssikkerhet og beredskap som ikke gjenspeiles i stortingsmeldingen fra 2008.

Brann- og redningstjenesten er i dag blitt samfunnets vaktmester og utfører mange nye oppgaver, også på vegne av helseforetakene, politiet og andre samfunnsaktører.

Det er derfor behov for en prinsipiell gjennomgang av hvilke oppgaver brann- og redningstjenesten skal utføre i framtiden, hvordan disse skal finansieres og hvordan man tilfører kompetanse med nye oppgaver.

Nødnett må finansieres bedre

I tillegg ønsker KS Bedrift Brann og Redning at Regjeringen legger fram en sak for Stortinget der finansieringsmodell for Nødnett utredes. En slik modell må ivareta og videreutvikle samhandlings- og koordineringsgevinstene som er oppnådd nødetatene i mellom gjennom denne store investeringen.

En viktig del av en slik finansieringsmodell vil være en hensiktsmessig fordeling mellom brukerbetaling og bevilgning over statsbudsjettet.

KS Bedrift har som ambisjon å få til møter med alle partiene som har plass i justiskomitéen for å redegjøre for utfordringene på beredskap-, brann- og redningsfeltet framover.