Drone alarmsentral brann øst - nett.jpg
Foto: Mosseregionens interkommunale brann og redning.
Statsbudsjett 2019:

Brann og redning får ingen store overraskelser i statsbudsjettet

Brann og redning

I forslaget til statsbudsjett for 2019 var det få overraskelser for brann- og redningstjenesten. 

Regjeringen foreslår å bruke ytterligere 10 millioner kroner til planlegging av etablering av ny fagskole for brann og redning på Tjeldsund i 2019. Dette kommer i tillegg til det som ble bevilget i 2017 og 2018.

Brannskolen vil tidligst starte opp i 2021 etter at den først var planlagt åpnet i 2019. I følge DSB er den største utfordringen å få prosjektert og bygd undervisningslokaler, innkvartering til studentene og et tidsmessig miljøvennlig øvingsfelt

Samlokalisering av 110 og 112

Det foreslås også bevilget 3,8 millioner kroner til etablering av samlokaliserte  110-112 sentraler i 2019. Så langt er sentralene i politidistriktene Innlandet, Nordland, Møre- og Romsdal, Øst og Sør-Øst satt i drift. I 2019 skal sentralen i Tromsø åpnes.

Det er usikkert når resten av sentralene blir satt i drift. Denne usikkerheten skyldes at det må bygges nye politihus i flere av distriktene og både finansiering og lokalisering av disse er usikker. Av den grunn er det forventet at 110-sentralene på disse stedene ikke vil bli samlokalisert med politiet før om noen år.

Nødnett

Regjeringen foreslår å styrke forvaltningen av Nødnett , det vil si styrke sikkerhet, robusthet og dekning, med 8,8 millioner kroner.

Det er ikke signalisert noe om når Justis- og beredskapsdepartementet skal presentere en helhetlig finansieringsmodell for Nødnett hvor blant annet fordelingen av utgiftene mellom staten og brukerne knyttet til drift, vedlikehold og videreutvikling av nettet.

KS Bedrift Brann og Redning er orientert om at JD har mottatt en anbefaling fra DSB på dette området. KS Bedrift har også bedt departementet om en avklaring på om abonnementskostnadene skal økes i 2019.

Dimensjoneringsforskrift

JD er ikke konkrete på når forslag til ny dimensjoneringsforskrift skal sendes på høring. Krav til heltidsledelse på brannsjef, sjef forebygging og sjef beredskap nevnes fortsatt som et av forslagene i budsjetteksten.

I tillegg nevnes også tydeligere krav til risiko- og sårbarhetsanalyser som grunnlag for organisering, utrusting og bemanning av tjenesten.

KS Bedrift Brann og Redning vil komme tilbake med flere detaljer om statsbudsjettet 2019