Brann Og Redningsseminar 2021 Endelig For Nett
Bidragsytere på brann og redningsseminaret den 26. august 2021. (Fra venstre: leder av justiskomitéen Lene Vågslid (Ap); brannsjef Per Olav Pettersen, brannsjef Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS; brann- og redningssjef Anders Løberg, Øvre Romerike brann og redning; brann- og redningssjef Laila Lien, Valdres Brann- og Redningstjeneste IKS, og stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H).
Er brann og redning rigget for fremtiden?

Brann og redning fikk støtte til stortingsmelding

Brann og redning

Uansett politisk farge vil den neste regjeringen ønske en stortingsmelding for brann og redning. Det ble klart på et brann- og redningsseminar som Samfunnsbedriftene avholdt den 26. august i Oslo.

I løpet av drøye tre timer i Kommunenes Hus i Oslo fikk deltagerne på seminaret «Er brann og redning rigget for fremtiden?» høre meningssterke innlegg fra brann- og redningssjefer samt et interessant ordskifte mellom sentrale folkevalgte fra henholdsvis Ap, Høyre, Sp og KS’ styreleder.

Seminaret skulle ha fokus på tre ting: rolleavklaring mellom nødtjenestene, behovet for heltidsledelse og muligheten for å «kraftsamle» ulike brann- og redningsvesen ved større hendelser.

- Når du flytter oppgaver over til brann og redning, så får de oppgaver de ikke har mandat for, sa leder av justiskomitéen Lene Vågslid (Ap). - Det kan på sikt true samfunnsoppdraget. Derfor må vi ha en egen melding for brann og redning der man går gjennom oppgaver, prinsipper og finansiering.

- Vi kan ikke godta en oppgaveoverføring og kostnadsoverføring til kommunene, sa KS’ styreleder Bjørn Arild Gram. - Jeg frykter det kan gå ut over rekrutteringen.

I praksis var Lene Vågslid (Ap), stortingsrepresentant Hårek Elvenes (H), Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim og KS’ styreleder Bjørn Arild Gram enige om svært mye.

Politisk enighet om nye behov

Man må avklare fordelingen av oppgaver mellom brann og redning på den ene siden, og ambulansetjenesten og politiet på den andre. Man må se på tiltak som kan hindre at brann- og redningstjenesten gjør statlige oppgaver uten noen form for godtgjørelse.

En endret situasjon med tanke på både sikkerhet og klima krever verktøy for å samordne innsatser regionalt så vel som nasjonalt. Man trenger en lett tilgjengelig nasjonal oversikt over ressurser som kan brukes i en større operativ innsats.

- Les også: Skredulykken på Gjerdrum – dette lærte vi

Det trengs et digitalt kommunikasjonsverktøy som kan benyttes av alle grupper som vil være involvert i en større operasjon. I tillegg var det bred enighet om at man må beholde den lokale forankringen og at krav til utrykningstider må ligge fast.

På denne bakgrunnen sa de folkevalgte og KS’ styreleder seg enige i at brann og redning må få sin egen stortingsmelding. Stortingsrepresentant Hårek Elvenes bekreftet at det også var Høyres syn.

Det eneste spørsmålet det var reell politisk uenighet om, var hvorvidt man skal innføre et generelt krav om heltidsledelse – slik mange i bransjen ønsker.

- Les også: Krav til heltidsledelse er politisk omstridt

God beredskap i hele Norge

- Det finnes ingen planer eller noen organisasjon som står klar til å håndtere regionale og nasjonale hendelser, understreket Samfunnsbedriftene Brann og rednings styreleder Per Olav Pettersen.

- Sommerens voldsomme hendelser med tørke i California, flom i Tyskland og enorme skogbranner i Sibir viser noe av det vi står overfor med tanke på klimaendringene.

- Brann og redning er en sentral del av beredskapen som er nokså oversett politisk, sa Aps Lene Vågslid. Og når brann og redning stadig oftere er første nødetat på åsted, må de også stadig oftere gjøre ting som er utenfor kjernekompetansen, blant annet håndtere folk med psykiske problemer.

Hun var også bekymret over evnen til å samhandle ved større hendelser. Fortsatt tenkes det i bokser. Kvikkleierulykken i Gjerdrum viste godt samarbeid mellom de ulike nødetatene og andre miljøer. Men det viste også utfordringen med å mangle et felles digitalt kommunikasjonsverktøy.

Hva forventes av kommunene?

- Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, slo KS-styreleder Bjørn Arild Gram fast. I løpet av 13 år som ordfører i Stjørdal hadde han opplevd en rekke alvorlige situasjoner, blant annet en alvorlig bussulykke, ras og to bybranner.

Brann og redning nyter høy tillit i befolkningen, påpekte han. Og det er viktig for at folk får hjelp når det trengs. I distriktene er brann og redning stadig oftere først ute på åsteder.

Da oppstår det ofte vanskelige situasjoner, som krever annen kompetanse og annet utstyr enn det brann og redning tradisjonelt står for.