ogk-redigert - nettsiden.jpg
Øistein Gjølberg Karlsen er direktør i KS Bedrift Brann og Redning.
Forslag til statsbudsjett 2020

Brann og redning fikk lite konkret i statsbudsjettet

Brann og redning

I statsbudsjett 2020 står det: «Regjeringa tek sikte på å leggje fram ei ny stortingsmelding om samfunnstryggleik våren 2020». Det sies ellers lite om denne meldingen som blir svært viktig for brann og redning fremover.

- Det er få signaler knyttet til hva som skal omtales i denne meldingen i stort og det er heller ikke signaler om de viktigste temaene for brann- og redningstjenesten som er en gjennomgang av hvilke oppgaver tjenesten skal løse, finansiering av disse oppgaver og ikke minst hvilken kompetanse brannfolk skal ha for å løse alle disse oppgavene. Det sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i KS Bedrift Brann og redning.

- Samfunnssikkerhetsministeren har i møter med KS Bedrift lovet at brann og redning skal få bred omtale, og tema som er viktige for tjenesten skal avklares. Vi har derfor store forventninger til meldingen og vil gjerne bidra i arbeidet med meldingen blir god og relevant også for brann- og redningstjenesten, fortsetter Gjølberg Karlsen.

Ny fagskole for brann og redning i det blå

Statsbudsjettet for 2020 ble i dag lagt fram og med den gir regjeringen signaler om hva den ønsker å prioritere for 2020. Det har vært en stadig økende bekymring i Brann-Norge for framdrift og oppstart av ny fagskole for brann og redning. Det ble i revidert nasjonalbudsjett for 2019 bevilget 13,3 millioner kroner for å gjennomføre forprosjektet.

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen gått bort fra å tidfeste når skolen skal åpnes og ta imot det første kullet med fagskolestudenter. Regjeringen sier nå at «nøyaktig framdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskule enno ikkje kan tidfestast».

- Fagskolen var tenkt som et løft for kompetansen i hele Brann-Norge, og den har både vært etterspurt av KS Bedrift sine brannmedlemmer og resten av de som jobber i og med tjenesten i Norge, legger Gjølberg Karlsen til.

- Det at man nå ikke er i stand til å tidfeste åpningen av fagskolen skaper unødig usikkerhet rundt regjeringens satsing på brann- og redningstjenesten og hvilken kompetanse tjenesten trenger framover for å løse stadig flere av samfunnets beredskapsoppgaver. Fagskolen er ikke bare viktig for å øke kompetansen i tjenesten men vil også være et viktig verktøy for å øke mangfoldet i rekrutteringen til brann og redningstjenesten, avslutter han.