ogk-redigert - nettsiden.jpg
Øistein Gjølberg Karlsen er direktør for KS Bedrift Brann og Redning. (Foto: Gerardo Poblete).

Frivillig brannsamarbeid er ikke sentralisering

Brann og redning

Vi setter stor pris på at sentrale politikere som Trygve Slagsvold Vedum engasjerer seg i lokal beredskap og brann- og redningstjenestens kår. Et slikt engasjement bør likevel være faktabasert.

Her kommer et lite hjertesukk ved inngangen til sommerferien og starten av valgkampen fra KS Bedrift beredskap, brann og redning. Med dagens lover og forskrifter kan ikke kommunene sentralisere brann- og redningstjenesten, slik Sp-lederen nylig hevdet i et Facebook-innlegg.

Det ligger heller ingen forslag til sentralisering i forslag til nytt regelverk. Brannberedskapen lokalt er styrt av strenge responstidskrav som krever lokal tilstedeværelse både av materiell og mannskaper.

Samarbeid gir bedre tjenester

Det derimot stadig flere kommuner ser nytten av er å samarbeide om brann- og redningsberedskapen i større regioner. Det er dessverre for mange små brann- og redningstjenester som ikke oppfyller krav til kompetanse, HMS og materiell.

Flere har også store utfordringer med å rekruttere kompetent personell på forebyggingssiden. Godt forebyggende arbeid kan ikke løses med små deltidsstillinger. Dette bildet ble bekreftet av DSBs brannstudie fra 2013 og er minst like aktuelt i dag.

I tillegg er oppgaveporteføljen stadig i endring og økende, noe som forsterker utfordringene nevnt over. Mange av KS Bedrifts medlemmer på brann- og redningssiden har løst disse utfordringene gjennom å samarbeide med naboene. Vi har mange medlemmer ute i Distrikts-Norge som gjennom samarbeid leverer god lokal beredskap hver dag.

Oppgavene må avklares

Fra sentrale politikere savner vi derimot et engasjement på at brann- og redningstjenesten i stadig større grad utfører oppdrag på vegne av andre beredskapsaktører som politi og ambulansetjenesten.

En grenseoppgang på hvor langt helseforetakenes prehospitale ansvar strekker seg, og hvor kommunenes akuttmedisinske ansvar slutter, ville vært en mer nyttig diskusjon enn å fremstille frivillig brannsamarbeid på tvers av kommuner som sentralisering.

Det brann og redning trenger nå er ikke valgkamputspill, men en helhetlig gjennomgang av roller, oppgaver og ansvar som munner ut i en ny stortingsmelding.