Overflateredning VIB
Her øver brann- og redningsmannskap med fridykkingsutstyr på overflateredning. (Foto: Vestfold Interkommunale Brann og Redning IKS)
Avklaring om bruk av nødrett ved overflateredning og fridykking

Hodet over vannflaten - det er hovederegelen

Brann og redning

For å redde noen som har havnet under vannets overflate, eller for å øve på det, må mannskap ha «pustegass», det vil si ha sertifisering og utstyr for redningsdykking. Det går frem av et brev fra Arbeidstilsynet.

Samfunnsbedriftene Brann og redning har endelig fått svar på vår henvendelse til Arbeidstilsynet knyttet til problemstillingen med overflateredning og fridykking uten pustegass.

Arbeidstilsynets vurdering fra 2019 som gjaldt overflateredderne ved Mosseregionen interkommunale brann og redning, men som også er relevant for resten av Brann-Norge, var at det innenfor gjeldende regelverk ikke var tillatt eller forsvarlig å fridykke ved fare for drukning.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) tok den 20.10.2021 saken opp med arbeids- og inkluderingsministeren i Stortinget. Spørsmålet var om statsråden vil jobbe for at det kan åpnes opp for redningsfridykking blant landets brannvesen for å sikre bedre beredskap langs kysten og rundt landets innsjøer.

Spørsmålet ble besvart av statsråden den 01.11.2021, der hun blant annet uttalte følgende: «Departementet vil i denne samanhengen understreke at brannvesenet, med grunnlag i naudrett, vil kunne bruke fridykk om det er naudsynt for å redde liv».

Ba om avklaring

Samfunnsbedriftene ba derfor Arbeidstilsynet om en avklaring i januar 2022 og vi har nå endelig fått svar. Arbeidstilsynet skriver: «Arbeidstilsynet (har) konkludert med at redningsfridykking ikke kan utføres i henhold til arbeidsmiljølovens krav til forsvarlighet jf. arbeidsmiljøloven § 4-1».

De skriver videre at: «Arbeidstilsynet har i forbindelse med den aktuelle problemstillingen, tidligere blitt spurt om redningsfridykking kan utføres med hjemmel i nødrett. Arbeidstilsynets standpunkt er per i dag at det verken er riktig eller hensiktsmessig for Arbeidstilsynet å gå inn i en slik hypotetisk problemstilling. Straffeloven § 17 om nødrett må vurderes i den konkrete situasjonen, og Arbeidstilsynet bør ikke uttale seg generelt om innholdet eller rekkevidden til denne generelle strafferettslige lovregelen.

En generell vurdering av nødrett vil dessuten raskt lede inn på en uhensiktsmessig debatt om hvorvidt man bør kunne få øve på redningsfridykking, forutsatt at det teoretisk sett kan oppstå situasjoner der fridykking kan hjemles i nødrett. Sistnevnte er etter Arbeidstilsynets syn en avsporing og en vei i retning av å planlegge for bruk av nødrett, noe som bør være helt uaktuelt».

Under vann: pustegass

Med dette som utgangspunkt vil det, etter vår forståelse, ikke være mulig å hverken øve på eller utføre oppdrag under vannoverflaten uten tilførsel av pustegass, dvs. i brann- og redningssammenheng å utøve redningsdykking.

Vi vil vurdere å be DSB om å kvalitetssikre at vår forståelse av Arbeidstilsynets svar er i tråd med direktoratets forståelse og eventuelt også be om en vurdering av hvilke konsekvenser dette vil få for redningsberedskapen i vann der hvor det ikke er etablert ordinær redningsdykkerberedskap.