Lmh Norskgjenvinning032
DELTID: Veldig mange brannsjefer har jobben på deltid, og de fleste fagmiljøer mener at de komplekse arbeidsoppgavene til landets brann- og redningstjenester tilsier at man bør ha et krav til heltidsledelse. Foto: Oslo brann- og redningsetat
Ny dimensjonseringsforskrift :

Ikke gjennomslag for heltidsledelse

Brann og redning

Til tross for sterke anbefalinger fra eget direktorat, og flere rapporter, vil ikke Justis- og beredskapsdepartementet gå inn for heltidsledelse i brann- og redningstjenesten.

– Dette er skuffende. Uten et krav om heltidsledelse blir veien mye lenger med tanke på å profesjonalisere brann- og redningstjenesten over hele landet, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

I går iverksatte departementet «forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene» som skal gjelde fra 1. mars 2022. Forskriften erstatter dagens dimensjoneringsforskrift, som har vært gjeldende siden 2002.

Fagmiljøene vil ha heltidsledelse

I det opprinnelige forslaget som departementet fikk oversendt fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i 2017, var det foreslått et krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.

Daværende direktør i DSB, Cecilie Daae, understrekte at behovet for heltidsledelse var dokumentert over tid i flere rapporter, blant annet Brannstudien.

– Vi er opptatt av at brann- og redningsvesenet skal være godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samfunnet står overfor et ganske annet risiko- og trusselbilde i dag enn for 15 år siden, og det har også betydning for kommunenes viktigste rednings- og beredskapsressurs, sa Daae da DSB sendte forslag til forskrift til departementet.

I forslaget var også kravene til øvelser og evalueringer av hendelser tydeliggjort, og Daae la vekt på at forslaget var utarbeidet i tett samarbeid med fagmiljøene.

Krevende med deltidsbrannsjef

Samfunnsbedriftene, som organiserer mange av landets brann- og redningstjenester, har støttet DSB i kravet om heltidsledelse. I dag er det nemlig mange brannsjefer som har jobben på deltid – ofte ved siden av en annen stilling i kommunen.

– Det er krevende å være brannsjef. For det første har de en sentral rolle i den operative kommunale beredskapen. For det andre skal de utvikle en tjeneste som blir stadig mer teknologitung, og som får stadig nye og kompetansekrevende oppgaver. For det tredje skal de være garantisten for at alle krav og pålegg om brannforebygging blir fulgt. Et slikt ansvar er lite forenlig med en deltidsjobb, sier Karlsen.

Les også: Vil styrke samarbeid om brann og redning

Departementet valgte imidlertid å se bort fra forslaget fra DSB og fagmiljøene. I den nye forskriften er det mye som videreføres fra dagens forskrift, samtidig som mulighetene til å dimensjonere og organisere blir gjort mer risikobasert.

– Samfunnsbedriftene Brann og redning har de siste tre årene forsøkt å påvirke ulike justisministre for å sikre at DSB sitt forslag til krav til heltidsledelse for brannsjef, leder beredskap og leder forebygging ble tatt inn i den nye forskriften. Store deler av de som jobber med brann og redning i Norge, både blant tillitsvalgte og på ledernivå har støttet oss i dette og levert sine innspill til departementet uten å få gjennomslag, sier Øistein Gjølberg Karlsen.

Jobber med ny regjering

– Uten et slikt krav blir veien mye lenger med tanke på å profesjonalisere brann- og redningstjenesten over hele landet. Vi og våre brann- og redningsmedlemmer vil fortsette å jobbe for økt samarbeid på tvers av kommunegrensene og ledere på heltid også inn mot den påtroppende regjeringen, sier han.

Les også: Krav til heltidsledelse er politisk omstridt

Karlsen legger vekt på at krav til heltidsledelse ikke er sentralisering, men derimot profesjonalisering.

– Det er en kortslutning å tro at større interkommunale enheter innen brann og redning er et tegn på sentralisering. Det er snarere det motsatte. Brannbilene og brannmannskapene skal fortsatt være ute i distriktene, men overordnet beredskap og forebygging blir styrket gjennom heltidsledelse. Da blir det også lettere å planlegge god beredskap over hele landet, sier Karlsen.