Bygningsbrann Hos Norsk Gjenvinning 2018. OBRE
Illustrasjonsbilde fra bygningsbrann hos Norsk Gjenvinning 2018. (Foto: OBRE).

Ny strategi for brann og redning for perioden 2020-23

Brann og redning

Strategidokument for 2020 til 2023 setter kursen for Samfunnsbedriftene Brann og rednings fremtidige arbeid. Strategien fikk mange gode innspill fra medlemmene under den interne høringsrunden.

Det har vært jobbet mye med å sette en retning på det framtidige arbeidet i Samfunnsbedriftene Brann og redning i 2020. Dette har resultert i et strategidokument for perioden 2020 til 2023. Styret i Samfunnsbedriftene Brann og redning vedtok den nye strategien i styremøtet 1. desember 2020.

Strategien har vært på høring blant medlemmene og mange har kommet med innspill om hvilke saker Samfunnsbedriftene bør prioritere fremover. Hovedsakene er kjente for medlemmene fra før, men viktig å følge opp med tanke på langsiktige resultater. Strategidokumentet vil bli justert årlig.

De fem strategiske hovedsatsingsområdene som skal følges opp gjennom konkrete tiltak er:

1. Rådgiving til medlemmene på arbeidsgiverspørsmål, avtaleverk og juridiske saker

Hovedgrep:

 • utvikle våre medlemmer som arbeidsgivere gjennom å:
  • framforhandle gode tariff- og særavtaler på vegne av brann- og redningstjenesten
  • levere raske og relevante råd til våre medlemmer gjennom Arbeidsgiverservice
  • styrke våre medlemmer som arbeidsgivere gjennom kompetansebygging

2. Sikre gode rammevilkår for brann- og redningstjenesten

Hovedgrep:

 • Sette viktige problemstillinger på dagsorden i Stortinget, Regjeringen og sentralforvaltningen på vegne av brann- og redningstjenesten
 • Bidra inn i viktige faglige og politiske prosesser på alle nivåer sammen med medlemmene

3. Avklare arbeidsfordelingen mellom de tre nødetatene brann, politi og helse

Hovedgrep:

 • Sørge for at Granavollerklæringen realiseres mht beredskapskapasitet i kommunene og oppgavefordeling mellom nødetatene
 • Spille viktige og relevante brann- og redningsfaglige problemstillinger til Samfunnssikkerhetsmeldingen

4. Bidra til økt interkommunalt samarbeid i brann- og redningstjenesten slik at de kan nødvendig kompetanse på forebyggende arbeid og takle større og mindre hendelser i hele Norge

Hovedgrep:

 • Jobbe for en hensiktsmessig og kostnadseffektiv organisering som både tar hensyn til lokal tilstedeværelse nødvendig kompetanse på forebyggende arbeid og robusthet for å takle større hendelser
 • Bidra til strukturendringer gjennom å markedsføre, rådgi og fasilitere interkommunale brannsamarbeid
 • Drive påvirkningsarbeid mot regjeringen og Stortinget for at det blir et krav til heltidsledelse

5. Øke kompetansen gjennom å bidra til erfaringsoverføring, økt bruk av teknologi og digitalisering. Etablere en fagskole for heltidsansatte og etablere en lederutdanning og en relevant deltidsutdanning

Hovedgrep:

 • bidra til å få etablert en fagskole for heltidsansatte
 • bidra til å få etablert en lederutdanning på minimum bachelornivå
 • bidra til å få etablert en hensiktsmessig deltidsutdanning
 • etablere selvdrevne nettverk for bla bruk av ny teknologi, digitalisering, økonomi og benchmarking, jus, HR mm