51840570235 C3e636d44c K
BEREDSKAPSKOMMISJON: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) hadde valgt brannstasjonen på Majorstuen i Oslo som sted for å presentere totalberedskapskommisjonen og kommisjonsleder Harald Sunde. Brann- og redningstjenesten er imidlertid ikke med i kommisjonen. Foto: Justis- og beredskapsdepartementet
Regjeringens totalberedskapskommisjon:

– Oppsiktsvekkende at brann og redning ikke er med i beredskapskommisjonen

Brann og redning

– Det er mangler i både mandat og sammensetning av regjeringens beredskapskommisjon. Det er direkte oppsiktsvekkende at brann og redning ikke er med. 

Det sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.   

– Alle kriser – fra mindre hendelser til krig – vil ramme eller få konsekvenser for kommuner og lokalsamfunn. Det burde være selvsagt at mandat og sammensetning i en totalberedskapskommisjon også legger vekt på nettopp hvordan utfordringene skal håndteres lokalt, sier han. 

Utredning i 2023 

 21. januar ble det klart at regjeringen nedsetter en totalberedskapskommisjon under ledelse av tidligere forsvarssjef Harald Sunde. Kommisjonen skal vurdere hvordan de samlede beredskapsressursene kan utnyttes best mulig, og levere sine vurderinger i form av en NOU i juni 2023.  

– Det synes vi er veldig bra, siden det ikke er foretatt en samlet vurdering av beredskapen siden sårbarhetsutvalget la fram sin utredning i 2000, sier Karlsen. 

Han er ikke like imponert over mangelen på lokalt perspektiv i beredskapskommisjonen. 

– Det er bare et drøyt år siden vi var vitne til den tragiske skredulykken på Gjerdrum hvor ti personer mistet livet. Der ble det svært tydelig at lokale beredskapsressurser har behov for regional og nasjonal støtte og koordinering.  

– Mens politi og helsetjeneste har en struktur med regional og nasjonal støtte gjennom politidistrikter og helseforetak, er dette helt fraværende for brann- og redningstjenesten. Lokalt eierskap er bra, men det kan være en hemsko ved større hendelser. Og det er nettopp dette en totalberedskapskommisjon burde se nærmere på, sier Karlsen. 

Bør ha med en brannsjef 

Blant medlemmene i kommisjonen finner vi representanter fra både politi og ambulansetjenesten. Det er imidlertid ingen fra brann- og redningstjenesten. 

– Brann- og redningstjenesten er stadig oftere den første nødetaten til stede ved ulike kriser og alvorlige hendelser. Det skyldes naturligvis krav til responstid og at de er den tjenesten som oftest har best lokal forankring og som har best kunnskap om lokale forhold. Det ville derfor vært naturlig med en brannsjef i beredskapskommisjonen, sier Karlsen. 

Han mener mandatet til kommisjonen bare understreker behovet for en stortingsmelding om brann- og redning. 

– Både teknologisk utvikling, samhandling mellom blålysetatene, krav til kompetanse og ikke minst samarbeid har gitt behov for en helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenestene i Norge, sier Karlsen.