Brannkvinne For Nett
Flere steder er ledergruppen brannsjefens stedfortreder. Det er ok, så lenge krav om kvalifikasjoner og klare linjer er oppfylt, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Illustrasjonsfoto fra Nedre Romerike brann og redning. (Foto: Jill Johannessen)
DSB med avklaring til Samfunnsbedriftene:

Rollen som brannsjefens stedfortreder kan deles på flere

Brann og redning

Funksjonen er det viktige. Brannsjefens stedfortreder må ikke være én enkeltperson. Funksjonen kan også fylles av en gruppe i ledelsen. Det går frem av et svar fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Det var den 1. november at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kom med sin tolkningsuttalelse i et svarbrev til Samfunnsbedriftene.

Samfunnsbedriftene er nemlig kjent med at flere brann- og redningssamarbeid har organisert stedfortrederrollen for brannsjef til selve ledergruppen. Stedfortrederrollen er dermed ikke tilknyttet én enkeltperson. Den er utformet slik at kvalifiserte personer fra ledergruppen kan tiltre ved plutselig eller avtalt behov. 

Ba om tolkning av loven

Samfunnsbedriftene sendte en anmodning til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Der ba vi om en tolkningsuttalelse knyttet til innholdet i brann- og redningsvesenforskriften § 11 fjerde ledd hvor det fremgår at «[l]ederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedforteder».

I direktoratets veileder anbefales det «at det i det daglige legges til rette for en viss fordeling av oppgavene mellom brannsjefen og dennes stedfortreder. Det kan også være naturlig at stedfortreder innehar stilling som en enten leder for beredskapsarbeidet eller det forebyggende arbeidet, forutsatt at kvalifikasjonskravene i forskriften kapittel 8 er oppfylt». (Side 38).

- Ordlyden i forskriften peker på at det skal være «én» stedfortreder. Samtidig anbefales det i  veilederen at det er en viss fordeling av oppgavene mellom brannsjefen og dennes stedfortreder, sier advokat Didrik Greve Økland i Samfunnsbedriftene.

- Derfor ba vi om en rettslig avklaring rundt det å organisere stedfortreder som en personuavhengig funksjon.

Linjene må være klare

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap viser til at det rettslig sett er et funksjonskrav som skal fylles. Man kan velge å ikke legge funksjonen til én enkeltperson, og heller fylle funksjonen løpende fra for eksempel ledergruppen.

Men da må man vurdere om man oppfyller kravene som brann- og eksplosjonsvernloven (§ 9) stiller til klare ledelses- og kommandolinjer.

Videre skriver direktoratet at de «legger til grunn at stedfortreder har behov for oversikt over personalet, tilgang til personalmapper, tilgang til kontoer og fullmakt til å forplikte økonomisk med mer. Tidligere var sårbarhet for økonomisk utroskap noe som måtte vurderes i forbindelse med tilganger, men nå er det også andre forhold som personsikkerhet og datasikkerhet.

I vurderingen av en eller flere personer inn i stedfortrederrollen, vil lederen måtte vurdere ovennevnte, i tillegg til at kompetansekravet i brann- og redningsvesenforskriften § 45 femte ledd må være oppfylt for alle de som eventuelt skal fylle stedfortrederrollen hvis brann- og redningsvesenet kan dokumentere dette som en god løsning».

Samfunnsbedriftene anser det dermed som avklart at stedfortreder er en funksjon som rettslig gir adgang til at flere personer kan tiltre som stedfortreder, med visse forutsetninger – som kan dokumenteres.

Les Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps svar på vår anmodning