VIBR Bilde 3
Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS
«Samfunnssikkerhet i en usikker verden» (Meld. St. 5 (2020–2021)

Samfunnssikkerhets-meldingen tar opp viktige temaer for brann og redning

Brann og redning

Samfunnssikkerhetsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» kom den 16. oktober 2020. Vi i Samfunnsbedriftene Brann og redning har hatt store forhåpninger til at mange av de store spørsmålene knyttet til arbeidsdeling mellom de tre nødetatene skulle drøftes og avklares.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland presenterte 16. oktober 2020 den siste samfunnssikkerhetsmeldingen. Meldingen skulle vært levert Stortinget ved påsketider men ble forsinket på grunn av koronapandemien. Samfunnsbedriftene Brann og redning har ved alle våre møter med ulike justis- og beredskapsministre de siste årene bedt om at det kommer en prinsipiell avklaring på arbeidsdelingen mellom de tre nødetatene brann, politi og helse.

Brann har fått stadig flere oppgaver de siste årene og økningen har vært størst på helsesiden. Vi har derfor vært opptatt av at regjeringen og Stortinget drøfter hvilke oppgaver som brann og redning skal utføre, hvem som skal betale for disse oppgavene og ikke minst hvilken kompetanse brann og redning skal ha for å utføre oppgavene.

Dette er tatt opp i meldingen, men det er ingen konkrete avklaringer. I meldingen sies det at «Helsedirektoratet og DSB har fått i oppdrag å gjennomgå og vurdere mengden og typen oppdrag, belastningen ved å være først på stedet ved komplekse helsehendelser, behovet for kompetanse, utstyr og opplæring og eventuelle konsekvenser for brann- og redningsvesenenes dimensjonering, rekruttering og håndtering av primæroppgaver. Økonomiske og administrative konsekvenser skal også vurderes».

Det skal etableres et tilsvarende prosjekt mellom Politidirektoratet og DSB for å se på samhandling og utfordringer mellom brann og politi.

- Samfunnsbedriftene Brann og redning har presset på for å få slike avklaringer på plass og vi håper at ikke direktoratene bruker altfor lang tid på disse utredningene, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene brann og redning. - Vi skal uansett være en pådriver og deltaker i dette arbeidet framover sammen med våre medlemmer, avslutter han.