Øvelse Holmestrandsporten Vestfold Interkommunale Brann og Redning.jpg
Fra øvelse i Holmestrandsporten. Foto: Vestfold Interkommunale Brann og Redning.
Sikkerhet i tunneller

Tunnelsikkerhet: Statens Jernbanetilsyn påpeker to avvik i BaneNors veileder

Brann og redning

KS Bedrift beredskap, brann og redning har i samarbeid Vestfold interkommunale brannvesen, Oslo brann og redningsetat, Bergen brannvesen og Rogaland brann og redning påpekt svakheter i BaneNors veileder for tunnelsikkerhet. Dette har blitt tatt opp både i møter og skriftlig med Statens jernbanetilsyn (SJT).

På bakgrunn av dette gjennomførte SJT et tilsyn med BaneNor som medførte at det ble registrert to avvik. Disse var: 

Avvik 1: Ved bygging av nye jernbanetunneler legges det opp til at det etablerte sikkerhetsnivået reduseres.

Avvik 2: Ved bygging av nye jernbanetunneler legges det ikke i tilstrekkelig grad til rette for nødetatenes innsats slik at effektiv og trygg evakuering kan gjennomføres. 

Dette var mer eller mindre identisk med det som ble meldt inn bekymringer fra de overnevnte brann- og redningstjenestene i dialogen med SJT i forkant.

-Vi er glade for at våre faglige argumenter har fått gjennomslag, og at SJT er lydhøre når de som skal inn å utføre krevende og livreddende oppdrag sier i fra, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen, leder for KS Bedrift beredskap, brann og redning.

-Vi er også glad for at SJT har bedt om faglige innspill for å øke sikkerheten i landets jernbanetunneler, og våre medlemmer har god kompetanse på området og vil gjerne bidra, avslutter han.