Bygningsbrann Hos Norsk Gjenvinning 2018. OBRE
Profesjonell ledelse er en nøkkelfaktor i beredskap og effektiv innsats. Her fra en bygningsbrann hos Norsk Gjenvinning i 2018. (Foto: OBRE)

Vi trenger heltidsledelse i brann og redning

Brann og redning

Brannsjefene i de lokale redningssentralene (LRS) i hele landet vil at myndighetene skal opprettholde kravet til heltidsledelse i brann- og redningstjenesten.

Det skjer i forbindelse med forslag til revidert dimensjoneringsforskrift som ble sendt ut på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i fjor høst. Dette er et regelverk som detaljert styrer hvordan brann- og redningstjenesten og 110-sentralene er organisert, bemannet, hvilke responstider som gjelder, kompetansekrav mm.

– Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere foreslått at de tre topplederne (brannsjef, leder beredskap, leder forebygging) i brann- og redningstjenesten skal ha heltidsstillinger. Mange steder i landet har imidlertid lederne deltidsstillinger, gjerne kombinert med andre krevende lederstillinger hos sin hovedarbeidsgiver. JD valgte ikke å ta med dette kravet i det forskriftsforslaget som ble sendt ut i høst, sier Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Møter komplekse hendelser

I sitt høringssvar ga Samfunnsbedriftene tydelig tilbakemelding om at kravet til heltidsledelse burde opprettholdes i den reviderte forskriften.

– Vi er derfor glade for at brannsjefene i de lokale redningssentralene i hele landet er enige med oss, sier Karlsen.

I et brev til JD og DSB skriver brannsjefene at antall og type oppgaver som brann- og redningsvesen har ansvar for er omfattende og økende. De peker også på at den kommunale brann- og redningstjenesten vil, uavhengig av størrelse, møte komplekse og vanskelige hendelser både innen brannforebygging og beredskap.

– Brannsjefene mener at slike utfordringer blir mer krevende å løse for ledere i deltidsstillinger. Det er også utfordringer rundt habilitet når man har flere myndighetsroller samtidig. I brevet til JD og DSB hevder brannsjefene at kommunens myndighetsutøvelse på brannvernområdet best utføres med en viss avstand til kommunen som planmyndighet, bygnings- og infrastruktureier, sier Karlsen.

Lokal ledelse

Brannsjefene skriver avslutningsvis at brann- og redningstjenesten må ha gode fagmiljøer innen brannforebygging og beredskap.

– Det er krevende å bygge opp dette i mindre enheter. Skredulykken i Gjerdrum kommune ved årsskiftet skjedde i en del av landet som samlet sett har stor tilgang på ressurser, kompetanse og utstyr. Komplekse hendelser som dette kan inntreffe hvor som helst. Det vil aldri bli den samme raske tilgangen på ressurser i alle deler av landet.

– Derfor er det helt avgjørende at alle kommuner har tilgang til gode ledere som kan tilby et kompetent mottaksapparat for de ressursene som er tilgjengelige i regionen/nasjonalt, sier Karlsen.

Han poengterer at lokal ledelse har ansvar for å lede brann- og redningsinnsatsen, og derfor må kunne ta denne ledelsen. Det er behov for strukturendringer og økt grad av samarbeid mellom brann- og redningsvesen.

– Dette ble også påpekt i DSBs Brannstudie i 2013, og det er dessverre nesten like aktuelt i dag. Krav om kompetent heltidsledelse i alle brann- og redningsvesen er et viktig skritt på veien, sier Karlsen.