NRBR Gjerdrum
Brann- og redningsmannskaper leter i ruinene etter skredulykken i Gjerdrum 30. desember 2020. Foto: Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS.
Samfunnssikkerhetsmeldingen:

Viktige gjennomslag for brann og redning

Brann og redning

Samfunnsbedriftene kan feire flere viktige gjennomslag etter at Stortingets justiskomité har behandlet samfunnssikkerhetsmeldingen.

Stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden» som ble lagt frem i oktober 2020, er ferdig behandlet i Stortinget.  Justiskomiteen har fulgt opp flere av forslagene som Samfunnsbedriftene presenterte i møter med de ulike partiene.

– Et av våre hovedforslag var ny stortingsmelding om brann- og redningstjenesten. Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter dette forslaget, men ikke uventet er regjeringspartiene avventende til ny stortingsmelding nå som regjeringsperioden snart utløper. Det er likevel positive signaler fra flere partier i Stortinget om en ny melding i neste valgperiode, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.

Han forteller at det ble gitt signaler om at man ville adressere de viktige utfordringene til brann- og redningstjenesten allerede før samfunnssikkerhetsmeldingen ble lagt frem.

Gjenstår avklaringer

Karlsen innrømmer imidlertid at samfunnssikkerhetsmeldingen ikke innfridde helt. Det gjenstår avklaringer i flere saker.

– Samtidig er det igangsatt et arbeid med ny dimensjoneringsforskrift, der spørsmålet om heltidsledelse skal avklares. Dimensjoneringsforskriften skal revideres av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i løpet av våren.

– Signalene fra AP og SV om støtte til heltidsledelse i behandlingen av samfunnsikkerhetsmeldingen er derfor positive og viktige – og noe vi vil jobbe for at departementet følger opp, sier Karlsen.

Det er også satt i gang et arbeid med å se på arbeids- og oppgavefordelingen mellom blålysetatene. Samfunnsbedriftene deltar aktivt i dette arbeidet og ser på dette som en forlengelse av diskusjonen om samfunnssikkerhetsmeldingen.

I møtene på Stortinget har brannsjefene Anders Løberg og Arne Stadheim i Øvre og Nedre Romerike brann- og redningstjenester deltatt.

– De har delt sine erfaringer fra Gjerdrum-ulykken, og deres situasjonsbeskrivelse har gjort inntrykk og etablert en større forståelse i det politiske miljøet for hvorfor det er viktig med heltidsledelse av norske brann- og redningstjenester.

Krevende utfordringer

– De ga også komitemedlemmene et innblikk i hvordan det er å håndtere en slik ulykke med de verktøy og styrings- og støttestrukturer som er tilgjengelig for brann og redning i dag. Skredulykken er både historien om ressursene som fant hverandre, men også svært krevende utfordringer for lokale brann- og redningsledere som har lite å støtte seg på regionalt og nasjonalt, sier Karlsen.

Han mener derfor det er gledelig å se at komiteen støtter Samfunnsbedriftenes krav om at dette er utfordringer man må se nærmere på.  

– Ap, SV og Sp har allerede sagt at det bør gjøres ved en egen stortingsmelding om brann- og redningstjenesten. Hvilket standpunkt de andre partiene faller ned på gjenstår å se. 

Karlsen nevner også at dimensjoneringsforskriften er til behandling i justis- og beredskapsdepartementet. Samfunnsbedriftene Brann og redning skal derfor ha et møte med departementet om forskriften for å understreke behovet for heltidsledelse, og for å sikre at forskriften legger til rette for en brann- og redningstjeneste i Norge som er i stand til å møte kriser og ulykker som kan oppstå.

– Vi vil også utfordre de politiske partiene i den kommende valgkampen, slik at de tydelige på sine visjoner for norske brann- og redningstjenester.