Strømmast II
Inntekstreguleringen av nett

Avvent endring i kostnadsnormen!

Energi

KS Bedrift og Distriktsenergi har levert felles høringsuttalelse om endring i inntektsreguleringen av nettvirksomheter. -Vi ber NVE utsette den økte vektingen av kostnadsnormen, sier direktør Asle Strand.

Når NVE nå foreslår en økt vekting av kostnadsnormene fordrer dette at reguleringsmodellen fungerer etter hensikten. NVE arbeider i skrivende stund med nye oppgaver til reguleringsmodellens trinn 1 og nye rammevilkår til reguleringsmodellens trinn 2.

Endring i kostnadsnormen

Inngripende endringer i modellen er noe som i seg selv er et sterkt argument for å avvente en økt vekting av kostnadsnormene. Et annet moment er at økt vekting av kostnadsnormen vil kunne premiere selskaper som tar høy kortsiktig risiko eller gjør andre regnskapsmessige eller midlertidige kostnadsreduserende tiltak som slår positivt ut på kort sikt.

- Frem til modellen gjøres mer nøytral og ikke gir anledning for «papirøvelser» og kortsiktige, regnskapsmessige tilpasninger mener vi at økt vekting av kostnadsnormen bør utsettes. KS Bedrift Energi støtter derfor ikke forslaget om økt vekting av kostnadsnormene nå og mener dette må utsettes inntil eventuelle nye oppgaver og andre inngripende endringer er blitt vurdert, slår Strand fast.

I høringssvaret vårt lister vi opp en rekke argumenter for hvorfor denne endringen bør utsettes.

Svært langvarige avbrudd, USLA

NVE ønsker å endre ordningen med utbetaling ved svært langvarige avbrudd, USLA. Hensikten er å gi bedre insentiver til samfunnsøkonomisk riktig leveringspålitelighet og å forenkle ordningen for forbrukere.

Med AMS på plass hos de fleste kunder er det utvilsomt enklere å beregne tapet for kunden. En automatisk utbetaling av kompensasjon vil medføre et sterkere vern for kundene.

-Det er i dag ingen klar sammenheng mellom nettselskapets kostnader med kunden og det den samme kunden betaler. Det er således på ingen måte åpenbart at USLA er en rettferdig ordning. Rent prinsipielt mener KS Bedrift Energi at KILE ivaretar kunden på samme overordnede nivå som det kostnadsfellesskapet kundene er en del av, avslutter Strand

En rekke andre forslag til endringer er svart på fra KS Bedrift og Distriktsenergi. Se hele høringssvaret her.