Fiberdugnad krediter Fredrik Kveen Europower.jpg
Her er mannskap fra Øvre Eiker Energi AS i ferd med å legge fiber. (Foto: Fredrik Kveen/Europower)
Leveringsplikt for bredbånd på høring

Bredbånd til alle fordrer statlig støtte

Energi

En leveringsplikt for bredbånd er viktig for å sikre at hele landet har god nok dekning i den pågående digitaliseringen. Men staten må på banen for å sikre finansieringen. KS Bedrift Energi har sendt inn høringssvar.

KS Bedrift har sendt inn høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) forslag til leveringsplikt for bredbånd.

Bakgrunnen for forslaget fra KMD er EUs nye ekomregelverk, som ble vedtatt 11. desember 2018 (EECC), hvor bredbånd i form av funksjonell tilgang til internett kan gjøres til en del av de leveringspliktige tjenestene.

I vårt høringssvar har vi fokusert på følgende hovedpunkter:

  • Den foreslåtte leveringsplikten for bredbånd er viktig for å sikre at alle landets husstander, bedrifter og offentlige arbeidsplasser har god nok og robust innendørs bredbåndsdekning for den videre digitaliseringen
  • Leveringsplikt for bredbånd er viktig for å nå dekningsmål for ekom-infrastrukturen, men 10 eller 20 Mbit/s er ikke relevant som kapasitetsmål på vei inn i «gigabitsamfunnet»
  • Finansieringen av leveringspliktige tjenester må sikres gjennom statlige midler og uten at tilbydere som pålegges slike tjenester belastes for dette
  • Leveringsplikten for bredbånd bør forvaltes på regions-/fylkesnivå, og fylkeskommunene bør få ansvaret for innkjøps-/anbudsprosesser knyttet til denne leveringsplikten.

Alle må få robust bredbåndsdekning

Regjeringen har et mål om at innen 2020 skal 90 prosent av norske husstander ha tilgang til minst 100 Mbit/s. Dette målet må etter KS Bedrift sitt syn erstattes av et mål som omfatter alle husstander - samt private og offentlige arbeidsplasser - i hele landet.

Videre må forskjellen i høykapasitetsdekning mellom «by og land» reduseres for å unngå at geografiske forskjeller i bredbåndstilbudet hemmer neste fase av digitaliseringen.

Robust og stabil ekom-infrastruktur blir stadig viktigere. I årene fremover blir god nok robusthet i faste og mobile bredbåndsnett enda viktigere for digitaliseringsarbeidet i distriktene enn økte bredbåndskapasiteter.

Staten må på banen med midler

Kostnadene ved å bygge ut bredbånd i områder med få brukere er høy og gitt eksisterende teknologi og betalingsvilje vil det i noen områder ikke være kommersielt lønnsomt å bygge ut. Derfor har det vært gitt statlig tilskudd til bredbåndsutbygging i områder der det ikke er kommersielt grunnlag for utbygging.

KMD tar i høringsnotatet ikke stilling til hvordan utpeking av leveringspliktig tilbyder skal skje. Derimot vises det i høringsnotatet til at et alternativ til finansiering ved statlige midler er at kostnadene fordeles mellom tilbyderne. 

KS Bedrift støtter opp om en fremtidsrettet videreutvikling av bredbåndsdekningen i hele landet, men vi kan ikke se noen argumenter for at tilbyderne skal pålegges finansieringsforpliktelser i denne sammenheng. En eventuelt pålagt leveringsforpliktelse for enkelte tilbydere må sikres en full kostnadsdekning fra myndighetene/kundene.