Datasenter Foto Imgix Unsplash For Nett
Datasentre skaper spillvarme. Denne varmen bør i større grad benyttes til noe fornuftig. (Foto: Imgix / Unsplash)
Høring av energieffektiviseringsdirektivet

Datasentre og annen ny industri må se på energibruk fra spillvarme

Energi

Samfunnsbedriftene Energi har svart på en høring fra Olje- og energidepartementet om bruk av spillvarme fra nye industriforetak, som datasentre og batterifabrikker. Vi mener det er riktig at disse foretar en kost/nytteanalyse av bruk av spillvarme. 

I sitt høringsnotat vil Olje- og energidepartementet pålegge aktører som planlegger å bygge nye, eller foreta omfattende oppgraderinger av energi- og industrianlegg, å gjennomføre en kost-nytteanalyse av å utnytte spillvarme. For anlegg som er omfattet av energieffektivitetsdirektivet vil det også åpnes for enkeltvedtak om at anlegg ikke bygges dersom en slik kost/nytte-analyse viser seg å være negativ.

Samfunnsbedriftene Energi er positive til å innføre krav om kost/nytteanalyse for spillvarme for enkelte nye industrianlegg. Når det gjelder større anlegg er det få som blir berørt i Norge, så forslaget er spesielt interessant med tanke på ny grønn industri, som datasentre og batterifabrikker, hvor Norge også går lenger enn EU-regelverket i dette forslaget.

Det finnes ulik type bruk av spillvarme avhengig av temperaturen fra anlegget, noe kan gå til forskjellig næringsvirksomhet direkte, for eksempel spesielle oppdrettsanlegg og til gartnerier. Vi mener derfor at det ikke skal stilles krav om positiv kost/nytteanalyse på mindre anlegg, da etablering av ny industri med potensiale for bruk av spillvarme kan generere ny næringsvirksomhet som følge av tilgang på rimelig energi. Det burde likevel stilles krav om at en slik analyse pålegges, slik at det settes i gang en prosess med involvering av nettselskaper, lokale og regionale myndigheter og næringslivet for å kartlegge en konkret bruk av energien.

Vi støtter forslaget om at det kan stilles krav til en positiv kost/nytteanalyse ved større industrianlegg, mens mindre anlegg må gjennomføre en slik analyse før idriftsettelse. Bruk av terskler for unntak fra regelverket bør begrenses. Sett i sammenheng med krav om energikartlegging i store foretak etter at industrianlegget er satt i drift, har vi tro på at bevisstheten rundt energibruk i et helhetsperspektiv blir større.

Les Samfunnsbedriftenes høringssvar