Droner Og Statnett
Foto: Statnett
Høringssvar på forslag til felleseuropeisk regelverk for tjenester for lufttrafikk med droner

Dronetrafikken i luftrommet skal reguleres

Energi

Droner vil ha en økt betydning som driftsverktøy i kraftbransjen i framtiden og Samfunnsbedriftene foreslår at det opprettes et Brukerutvalg med representanter fra kraftbransjen og andre bransjer som vil bli berørt. 

Samfunnsbedriftene har levert høringssvar til Luftfartstilsynet på forslag til et overordnet regelverk for U-space ; tjenester for lufttrafikk med ubemannede luftfartøyer (droner).

Samfunnsbedriftene er positiv til utvikling av et harmonisert regelverk for å håndtere den stadig økende bruken av droner, og en overordnet regulatorisk tilnærming til dette, ikke minst med det formål å sikre en trygg og effektiv bruk av denne type verktøy. Vi forutsetter imidlertid at berørte aktører involveres i utforming av regelverk og gjennomføring av tjenestene. Det er også viktig at regelverket ikke blir for rigid, men kan tilpasses til særskilte forhold der sikkerhet og samfunnsmessige begrunnede unntak tillates i den grad dette er relevant. 

De ulike land som vil omfattes av dette nye regelverket vil til en stor grad ha ulike behov knyttet til ulik geografi, topografi, typiske bransjer som benytter droner etc. Eksempelvis vil det kunne være ulike behov for styring og kontroll av dronetrafikk i forbindelse med tilsyn og vedlikehold av det norske kraftnettet, som stort sett befinner seg i ubebodde områder sammenlignet med større europeiske byer og tett befolkede områder.

Våre medlemmer vil i økende grad bli brukere av droner til ulike former for utbyggings-, inspeksjons- og vedlikeholdsoppdrag fremover. Da er det viktig at bransjen, sammen med andre aktører blir involvert og vi foreslår at det opprettes et Brukerutvalg med representanter for de bransjer som vil bli berørt. Et slikt utvalg vil kunne være mer aktivt og løpende i dialog med myndighetene rundt den fremtidige reguleringen.

Vi registrerer at Luftfartstilsynet ikke planlegger å sende forskriften som skal gjennomføre forordningen i norsk rett på høring med mindre nasjonale tilpasninger er aktuelle. Samfunnsbedriftene ber Luftfartstilsynet om å omgjøre sine foreløbige planer og sørge for at forskriften blir gjenstand for en nasjonal høringsprosess, hvor kraftbransjen blir inkludert.