Endring i grensesnittet mellom el- og ekomnett mot tilsvarende nett

Energi

Norsk elektroteknisk komité (NEK) fremmer forslag til revidert NEK 399 – tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett. Vi ønsker dine innspill i saken.

Normen NEK 399 omhandler tilknytningen av sluttbrukers el- og ekomnett (strøm, tele, data og TV) mot allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningen, eierforhold, ansvar og plikter hos de berørte partene. Endringsforslaget innebærer blant annet en utvidelse av virkeområdet for normen, som dekker alle typer installasjoner som er tilknyttet en lokal eier av kraftnettet.

«Et standardisert grensesnitt for tilknytning til allment el- og ekomnett vil øke forutsigbarheten for alle involvere parter i et byggeprosjekt», skriver NEK i høringsnotatet.

Nettselskap er blant disse partene. Normen setter i enkelte tilfeller krav til plassering av nettstasjon og arrangement mellom nettstasjon og hovedfordeling. Formålet med normen er blant annet å fastsette prinsipper for samhandling mellom aktører, klargjøre tilgang til grensesnittet for aktørene, og tydeliggjøre eierforhold og ansvar.

NEK skriver i høringsnotatet at det i dagens standard, er identifisert utfordringer med kondens, korrosjon, konflikter rundt plassering av tilknytningsskap og størrelse på tilknytningsskapet. Komiteen i har tatt med seg disse tilbakemeldingene i revisjonsarbeidet og mener at disse temaene er adressert i foreliggende høringsutkast

Normen skal tre i kraft 1. juli 2018, men publiseres i november 2017 for å gå aktørene tid til å tilpasse seg de nye kravene.

Hvordan berører normen ditt selskap? Finn høringsnotatet her, og gi oss innspill i god tid innen høringsfristen 21. september 2017!