Team Energi Sommer 2020 JJ
Cecilie Bjelland er direktør for Samfunnsbedriftene Energi. Her er hun sammen med sitt nye og dyktige team. Fra venstre: Niklas Kalvø Tessem, spesialrådgiver; Asle Strand, seniorrådgiver; Cecilie Bjelland, direktør; Arne Jakobsen, næringspolitisk rådgiver. (Foto: Jill Johannessen).
Cecilie Bjelland om sitt første halvår i direktørstolen:

Energibedriftene stod støtt i den «perfekte stormen»

Energi

Cecilie Bjelland har vært direktør for Samfunnsbedriftene Energi i et halvt års tid. I dette intervjuet gjør hun seg noen refleksjoner om hvor man står og hvor man skal.

Hva har imponert deg mest hos energimedlemmene i løpet av dette halvåret?

- Med to ord: De er løsningsorienterte og kundefokuserte. Jeg opplever at de har et sterkt samfunnsansvar. Strøm er ikke et hvilket-som-helst produkt som skal selges, det er en basistjeneste som berører alle innbyggere. Ved å sørge for sikker forsyning, og tilby kundeorienterte løsninger, gjør våre medlemmer det mulig for abonnentene å leve sine liv – over hele landet. Kundens behov er i sentrum for deres oppfølgning.

Koronasituasjonen har satt våre medlemmer på en spesiell prøve. Og den kom samtidig med mye uvær i store deler av landet. Denne «perfekte stormen» har vært en test i beredskapssystemer og løsningsvilje som bransjen har bestått med glans. Folk tar det nok for gitt at de bare skal kunne plugge inn, og gir ikke nødvendigvis sitt lokale energiselskap æren for det. Men nettopp det at det er en «selvfølge» viser oss hvor stødig bransjen har stått i stormen.

I tillegg har det synliggjort hvor viktig det er med bredbånd. Da Norge plutselig måtte gå digitalt, var det gull verdt at mange av våre medlemmer har vist investeringsvilje og tatt kostnaden med å bygge ut fiber i sine områder. Hele landet er tjent med at det finnes lokale selskap som ser framover og tar lokalt ansvar for infrastruktur – både for elektrisitet og bredbånd.

Hva synes du har vært mest utfordrende i arbeidet for medlemmene?

- Koronasituasjonen, og her er jeg selvsagt ikke alene. «Nedstengningen» av Norge fem uker etter at jeg startet i jobben, har selvsagt preget utfordringsbildet både for kraftbransjen og meg personlig. Samtidig er det veldig positivt å se hvor tilpasningsdyktige både myndigheter og medlemmer har vært i å få på plass digitale løsninger. Om jeg ikke har fått truffet så mange folk fysisk, så har jeg opplevd en lavere terskel for å få til møter digitalt. Det har også hatt en verdi.

Hva er du mest fornøyd med at Samfunnsbedriftene Energi har fått til?

- I et kortsiktig perspektiv er jeg mest fornøyd med oppfølgningen av koronasituasjonen. At medarbeiderne i Samfunnsbedriftene umiddelbart snudde seg rundt og tok tak i de problemene som våre medlemmer opplevde. Konkret har det vært daglige oppdatering med viktige nyheter. Og for energi spesielt har det vært å jobbe sammen med bransjen for å få økonomiske løsninger på plass slik at kundene er i stand til å betale – og opprettholde strømleveransen.

Norsk vannkraft er «ren», klimanøytral og kan utnyttes på gunstige tidspunkt. Utnytter vi potensialet?

- Det er helt tydelig at vi ikke utnytter potensialet fullt ut. Samfunnsbedriftene har sammen med en rekke organisasjoner påpekt at det er et stort uutnyttet potensiale som i dag holdes tilbake på grunn av uhensiktsmessig hard beskatning slik at dette ikke er bedriftsøkonomiske lønnsomt.

Samtidig er elektrifisering svaret på mange av de klimautfordringene vi ser i dag. Energibedriftenes bidrag er i kjernen av løsningene vi trenger. Sikker forsyning, effektiv og framtidsrettet drift samtidig som en skal møte innfasing av økt – og mer ustabil kraft. Alt dette jobber våre medlemmer med. De sitter på nøkkelen til framtidige løsninger.

Elektrifisering har et krevende utfordringsbilde som krever jobb langs flere akser. Vi trenger økt tilgang på «ren» kraft i form av elektrisitet. Vi får mer ustabil produksjon, blant annet gjennom vindkraft. Vi må balansere produksjon og forbruk i et større marked grunnet utenlandskabler – med to nye under utbygging. Og vi får et mindre forutsigbart forbruksmønster med større fleksibilitet for kunden, som følge av blant annet plusshus og elbiler.

Samfunnsbedriftene Energis medlemmer sikrer behov lokalt. Er dette godt nok forstått i befolkningen, hos folkevalgte og i statsapparatet?

- Jeg opplever at våre medlemmer er høyt verdsatt i sine lokalsamfunn der både eiere og innbyggere nettopp ser hvor viktig lokal styringsrett er. Det er viktig for å skape og opprettholde lokale kompetansearbeidsplasser. Det er viktig for å gjøre framtidsrettete investeringer i bredbånd og fiber. Det er viktig for å sikre at den lokale avkastningen kommer kommunens innbyggere til del, og ikke kun blir utbytte for kapitalinvestorer.

Men man kan av og til føle at veien blir litt lang inn på nasjonalt plan, for da framheves ofte stordriftsfordeler og ikke lokal styringskompetanse.

Likevel er det interessant å se at driverne i energibransjen stadig sterkere framhever nettopp våre medlemmers fortrinn. Nå snakkes det mye om de tre D-ene, blant annet av ekspertutvalget nedsatt av OED som kom med en rapport i mai 2020. Her ser en at stordriftsfordelens rolle tones ned til fordel for «dekarbonisering, digitalisering og desentralisering» Dette er i kjernen av det som våre medlemmer leverer.

Hva ser du som bransjens største utfordring fremover?

- Målbildet til energibransjen er i en rivende utvikling og nye verktøy kommer på løpende bånd. Det gir mange muligheter. Men det krever også ledere som tør å utfordre, som tør ta tak i nye arbeidsprosesser og bruke teknologi i et godt samspill med folkene i egen organisasjon.

Om du hever blikket og ser ti år inn i fremtiden: Hva ønsker du at Samfunnsbedriftene Energi har oppnådd på vegne av medlemmene?

- Vi har vært et sterkt og tydelig talerør som har stått i front for deres saker. På medlemmenes vegne har vi sikret gjennomslag og forståelse for digitaliseringen og desentraliseringens betydning for å elektrifisere samfunnet og bidra til å løse de store klimautfordringene.

Vi skal også ha vært en samarbeidspartner som tør å stille spørsmål og utfordre bransjen ved behov for at denne fortsatt skal være aktuell, framoverlent og en viktig del av vår norske identitet.

Men i et langt kortere perspektiv vil jeg benytte sjansen til å ønske våre medlemmer og samarbeidsparter en riktig god sommer. Vi har spennende utfordringer foran oss, og vi vil følge opp interessene til våre medlemmer. Men nå skal vi først nyte sol og noen velfortjente feriedager.