Funksjonelt Skille
Foto: Jill Johannessen
Endringer i forskrift om nettregulering og energimarkedet:

Energibransjen får endelig avklaring om funksjonelt og selskapsmessig skille

Energi

- Det var på tide med en avklaring. Selv om endringene gir mer byråkrati, har bransjen nå fått et bedre grunnlag å ta tunge beslutninger på, sier Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Uklarheter rundt hvordan det funksjonelle og selskapsmessige skillet skulle gjennomføres i praksis har gjort at tunge beslutninger i flere år er blitt utsatt eller tatt på bakgrunn av svært utydelige og varierende signaler. Forskriftsendringene finner du her.

- Forskriften innebærer dessverre ytterligere byråkratisering og tilhørende kostnader – som i siste instans må dekkes av strømkundene. Dette er oppsiktsvekkende fra en regjering som har hatt avbyråkratisering og forenkling for næringslivet som mål. Dette målet gjelder åpenbart ikke for kraftnæringen, påpeker Bjelland.

Fornuftig med overgangsordninger

Samfunnsbedriftene mener likevel det var nødvendig og fornuftig å få noe mer tid til å gjennomføre endringene enn det var lagt opp til når dette kom på høring.

- Vi er således fornøyd med at det foreslås overgangsordninger på en rekke punkter og for at vi har fått gjennomslag for at det trengs mer tid på en del områder, legger hun til.

Hovedbildet er likevel at det allerede i dag er gode regler som ivaretar nøytralitet og den spesielle konkurransesituasjonen som næringen står i.

- Hensiktsmessige og innarbeidede regler mot kryss-subsidiering ivaretar slike hensyn. Flere av regelendringene ville derfor være unødvendige og dermed bare byråkratiserende, sier Bjelland.

Bjelland ser positivt på at selskapene fortsatt kan selge overskuddskapasitet av ulike slag. Også felles driftssentraler er bra, selv om de burde kunne organiseres og drives enklere der det ikke er nøytralitetsutfordringer.

Lovendringen er dårlig begrunnet

- Det funksjonelle skillet er en dårlig begrunnet byråkratisering av de mindre og mellomstore selskapene, understreker hun. Likevel ser hun et lite lysglimt i den endelige forskriften.

- Det er nå gitt åpning for å kombinere ledende stillinger i nett- og morselskap der morselskapet ikke driver annen virksomhet. Dette gjelder imidlertid ikke for daglig leder i selskap som er omfattet av funksjonelt skille, påpeker Bjelland.

For konsern med flere datterselskap vil det selv ikke etter den siste justeringen, være mulig å ha felles styre i alle selskapene.

I vårt høringssvar fra 2019 la Samfunnsbedriftene (da KS Bedrift) vekt på at Norge ikke skal ha en betydelig lavere terskel for å innføre et funksjonelt skille (10.000 nettkunder) enn samtlige land i Europa. Olje- og energidepartementet har nå en egen høring om unntak fra dette kravet.