Energikommisjonen Og Cecilie
Lars Sørgard, leder for Energikommisjonen og Cecilie Bjelland, direktør for Samfunnsbedriftene Energi. Foto: Konkurransetilsynet/Jill Johannessen
Melding til Energikommisjonen

- Det er ikke nok at vi fortsetter som før

Energi

Direktør i Samfunnsbedriftene Energi, Cecilie Bjelland, kunne 10. mai presentere organisasjonens hovedpunkter i vårt innspill til energikommisjonen under ledelse av Lars Sørgard.

Kommisjonen er i full gang med sitt omfattende arbeide og skal levere sin rapport til OED innen 15.desember. Den 10. mai var flere aktører, inkludert organisasjoner, selskap og enkeltpersoner, invitert til å komme med sine muntlige innspill til kommisjonen. De skriftlige innspillene skal være innsendt kommisjonen innen 25. mai.

Tre hovedpunkter

Bjelland pekte innledningsvis på at medlemmene i Samfunnsbedriftene Energi har vært med på å skape norsk energihistorie og at det er noe de vil fortsette med, ettersom strømnett og fornybar energiproduksjon er viktige verktøy i framtidens klima- og energipolitikk.

- Men det er ikke nok at vi fortsetter som før. For å lykkes med energitransformasjonen må vi også åpne for nye tanker og arbeidsmetoder, påpekte Bjelland til kommisjonen og oppsummerte dette i tre punkter:

1) Vi trenger en forskuttert utbyggingen av sentralnettet

Til nå har det fungert bra at utbygging av strømnettet vært styrt av samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Men endringstakten er skjerpet og vi har ikke lengre tid til å vente i 10 år fra behovet oppstår til linjen står klar. Våre produsenter og nettselskap er samstemte i at vi både trenger mer effektive prosesser for utbygging og en stat som forskutterer utbygginger der det er samfunnsmessig rasjonelt. Det har vært gjort før – da staten i sin tid tok risiko og delvis forskutterte utbygging av gassinfrastruktur mot Europa. Nå kan staten gjøre det samme på land for å sikre bedre flyt mellom nord og sør i Norge – og sikker overføring til de næringsområdene som skal huse framtidens grønne arbeidsplasser.

2) Vi har forpliktende klimamål og det har skjerpet oss. Er tiden inne for langsiktige, forpliktende mål også for energiproduksjon?

Alle vil ha mer fornybar energi, men hvem tar ansvar for at vi får produsert denne energien? I klimapolitikken har vi lært at modige og langsiktige mål setter retning på det politiske arbeidet. Det trenger vi også for å forsikre oss om at vi kan møte forventninger til tilbud og etterspørsel. Vi trenger mål for energiproduksjon, og samtidig en prioritering av forbruket. På den måten opprettholder vi forsyningssikkerheten og skaper rom for de nye, grønne jobbene.

3) EU utvikler sin energipolitikk i ekspressfart – hvilke rolle skal Norge ta?

Samfunnsbedriftene Energi mener det er naturlig at energikommisjonen ser på vårt internasjonale energisamarbeid og da særlig med EU. For vi kan like eller mislike det, men ønsker vi medvirkning på energiarbeidet i EU, så holder det ikke med passiv implementering av direktiv. Vi må ta større plass og delta i EUs energiarbeid i «sanntid».

 

Samfunnsbedriftene Energi sender også skriftlige innspill til kommisjonen som utdyper disse punktene ytterligere.