Oed Skjermdump
Fra mandagens digitale møte mellom Samfunnsbedriftene Energi og Olje- og energidepartementet. Fra Samfunnsbedriftene Energi stilte direktør Cecilie Bjelland (innfelt øverst til høyre), styreleder Olav Ulleren og seniorrådgiver Asle Strand (innfelt nederst). Fra Olje- og energidepartementet stilte politisk rådgiver Erlend Jordal (H), underdirektør Charlotte Elvsaas, ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen og statsråd Tina Bru (H).
Samfunnsbedriftene møtte olje- og energiministeren:

Nettleien må få forutsigbar utjevningsmodell

Energi

Samfunnsbedriftene Energi hadde klar melding til olje- og energiminister Tina Bru (H) i møte med departementet.

– En av de viktigste sakene vi tok opp var etablering av en forutsigbar utjevningsmodell for nettleie. Denne saken har ligget på statsrådens bord siden 2018, da Stortinget ba regjeringen «utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett». Vi er mange som har gitt våre innspill til myndighetene i denne saken og som nå venter spent på dette svaret, sier direktør Cecilie Bjelland i Samfunnsbedriftene Energi.

Denne uken  hadde Samfunnsbedriftene Energi et digitalt møte med ledelsen i Olje- og energidepartementet (OED) for å diskutere en rekke problemstillinger i energisektoren.

Solidarisk og forutsigbar utjevningsmodell

– I dag er det store regionale forskjeller på hvor mye kundene må betale for bruk av nettet. Geografiske utfordringer med høye fjell, lange fjorder, dype daler og spredt bosetting gir ulik kostnad for nettleie. Dagens modell gjør at noen av de mest effektive nettselskapene i Norge likevel er blant de med høyest nettleie.

– Økt elektrifisering av samfunnet gir også økt behov for å få overført kraft i nettet. Vi mener OED må følge opp våre innspill  om en solidarisk og forutsigbar ordning for utjevning av nettleie, sier Bjelland.

Hun forteller at statsråden ikke kunne tidfeste det videre forløpet, fordi det er flere ulike modeller som er spilt inn. Konsekvensen av de ulike forslagene skal også avklares.

– Men vi la vekt på at modellen – uavhengig av hvilken man velger – må være både forutsigbar og langsiktig, sier Bjelland.

Effektprising

Samfunnsbedriftene Energi tok ellers opp vesentlige spørsmål for energibransjen. Utfordringene i koronasituasjonen var en naturlig start, og Bjelland roser både departementet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for å være imøtekommende og hurtigarbeidende når særlige utfordringer ble adressert.

Imidlertid er det noen saker der Bjelland mener departementet ikke har like grundig forståelse for bransjens behov. Her viste hun til høringssaken om selskapsmessig og funksjonelt skille der definisjonen av «ledende stilling» er unødig stram, samtidig som det er vanskelig å forstå hvorfor grensen for unntak foreslås satt til 10.000 kunder – langt under grensen for alle andre EU-land, som av  praktiske årsaker er satt ti ganger høyere.

Effektprising og framtidens tariffstruktur var også et selvsagt og viktig tema i møtet med statsråden.

– For tiden er det en diskusjon om hvordan nettariffene bør endres for å gi gode signaler om bedre utnyttelse av nettet, og samtidig sikre en fornuftig fordeling av kostnader. Samfunnsbedriftene er positive til dette, under forutsetning av at en finner en fornuftig  balansegang mellom enkelhet for kundene og aktørene, rettferdig fordeling, samt stor grad av fleksibilitet for det enkelte selskap, sier Bjelland.

Klimarapporter

Samfunnsbedriftene Energi har tidligere etterlyst uavhengige klimarapporter ved store energiprosjekter, senest i forbindelse med utenlandskabelen NorthConnect.

– Vi mener at det er en alvorlig mangel når det ikke foreligger uavhengige vurderinger av klimaeffekt. I store energiprosjekter har myndighetene ansvar for å kvalitetssikre tallene. De kan ikke bare lene seg på utbyggers egne vurderinger, slik tilfellet var med NorthConnect. Det er historien om bukken og havresekken, sier Bjelland.

– I mandagens møte bekreftet politisk ledelse i OED at de ser behovet for mer enhetlige retningslinjer for klimavurderinger i forbindelse med konsesjonssaker som NorthConnect, men også for å finne optimale løsninger når andre klimavennlige energiløsninger skal vurderes, for eksempel vindkraft. Det er svært positive signaler, sier Bjelland.

Hun forteller at Samfunnsbedriftene kommer til å følge opp dette i forbindelse med regjeringens tiltakspakke for klimaet som statsminister Erna Solberg varslet i går. Selv om OED har valgt å vente med behandlingen av konsesjonssøknaden til NorthConnect, er det mange andre prosjekter som krever klimavurderinger.

Vindkraft

– Dette gjelder ikke minst vindkraftprosjekter. I den anledning ble også beskatning av energinæringen på land diskutert. Her etterspurte statsråden konkrete innspill på beskatning, blant annet en vurdering knyttet til naturressursskatt. Samfunnsbedriftene viste generelt til at det er flere uavklarte saker om energibeskatning som gjenstår, både for vann og vindkraft. Vi skal diskutere dette med egne medlemmer, og så skal vi komme med våre innspill tidsnok til ferdigstillelsen av regjeringens vindkraftmelding, sier Bjelland.

Samfunnsbedriftene Energi benyttet også møtet med olje- og energiministeren til å løfte andre saker som medlemmene er opptatt av.

– Vi opplever at hun og departementet både er lydhøre og villige til å diskutere disse sakene. Vi regner derfor med en god dialog med myndighetene de neste månedene om saker som våre medlemmer er opptatt av, sier Bjelland.