Foto: Norges Bank
Foto: Norges Bank
Ny høring om effekttariffer:

Får NVEs nye tariff-forslag positiv effekt?

Energi

NVE varsler ny høring over nyåret, etter at forslaget om abonnert effekt møtte motstand i bransjen.

Massiv motstand satte en effektiv stopper for NVEs forslag tidligere i år. Direktoratet tok dermed planene om effekttariffer tilbake til tegnebrettet. I motsetning til tidligere antakelser, velger NVE nå å arrangere ny høring om det oppdaterte forslaget. Høringen blir første kvartal 2019.

«Det er bra direktoratet NVE arrangerer en ny høringsrunde på dette temaet. Innføring av en ny tariffmodell er en krevende prosess, og bransjen vil være låst til den nye modellen i lang tid fremover. Derfor er det viktig at modellen som vedtas er solid», kommenterer Asle Strand, direktør i KS Bedrift Energi.

I forrige høringsrunde var våre viktigste innspill at modellen blir krevende å forklare for kunden og at modellen burde gjenspeile at effektbehovet varierer betydelig mellom ulike deler av landet. Vi påpekte også at konsekvensene av lik tariffering for alle må utredes bedre, spesielt for store næringskunder.

Et annet viktig moment, som er viktig for medlemsselskapene, er ønsket om utjevning av tariffer i nettet. Dette hensynet blir vanskelig å forene med abonnert effekt.

«For å fungere godt må tariffering etter abonnert effekt åpne for geografisk og tidsmessig differensiering, ettersom det er store forskjeller mellom nett og kundegrupper, både mellom og innad i forsyningsområdene. Dette lar seg vanskelig forene med lik nettleie for alle», sier Strand.

Elementer fra time of use

Det har tidligere vært antatt at NVE i grove trekk vil beholde modellen med abonnert effekt, men med modifikasjoner. Ove Flataker, direktør for Reguleringsmyndigheten for energi, sier til Europower at NVE åpner for å ta opp elementer fra time of use-modellen. Dette innebærer at det blir dyrere å bruke strøm for alle på visse forutbestemte tidspunkter.

«Utfordringen kan bli å fremstille en modell som er forståelig for kunden. Effekttariffer skal gi kunden insentiver til endret forbruk når belastningen på nettet er høy. Det forutsetter at kunden faktisk forstår modellen», sier Strand. 

Flataker varsler også at NVE har tatt hensyn til innvendinger rundt selskapenes veiledningsplikt og tolv måneders bindingstid.  

Før høringen om abonnert effekt hadde NVE to konsepthøringer knyttet til endring i tariffmodellen. Direktoratet har varslet at nye krav skal gjøres gjeldende fra 2021, slik at kunder og nettselskap kan nyttiggjøre seg av måledata fra smarte strømmålere.

NVE skriver på hjemmesiden at kriterier som må oppfylles i ny modell er

  • Energileddet må være lik marginaltapskostnad når kapasiteten i strømnettet er god
  • Høyere pris enn marginaltapskostnad når belastningen i strømnettet er høy
  • En rimelig fordeling av de faste kostnadene i strømnettet.