himmel og ledninger.jpg
Foto: Anna Ljunggren
Høring om inntektsregulering

Ny inntektsregulering kan ramme mange nettselskap

Energi

NVEs forslag om en økning av normandelen i reguleringsmodellen for nettselskapene vil forsterke utilsiktede effekter fra en rekke mangler og svakheter i dagens modell, og bør utsettes inntil videre.

Forslaget om endring i inntektsreguleringen er begrunnet i et ønske om en lavest mulig nettleie og inntektsreguleringen skal bidra til dette. I forslaget kommer det frem at NVE vil øke normandelen til 70 prosent, noe som etter deres mening vil gjøre det mer lønnsomt å være effektiv og mindre lønnsomt å være ineffektiv. 

Problemet er at den eksisterende modellen som beregner selskapenes effektivitet, og derigjennom inntektsrammen, er mangelfull. NVEs forslag bidrar til å forsterke dette problemet. 

- NVE burde rydde opp i de største svakheter ved dagens modeller innen en såpass radikal endring foreslås, sier direktør Asle Strand i KS Bedrift Energi.

Lite gjennomtenkt

I forslaget viser NVE til at de tilbake i 2013 mente det kunne være svakheter i modellene som ble benyttet til å fastsette kostnadsnormer og at en eventuell økning av normandel burde analyseres nærmere og sees i sammenheng med andre foreslåtte tiltak. På dette grunnlag konkluderte NVE at en slik endring burde avventes.

I dag er situasjonen i stor grad uendret og dagens modell er mangelfull og adresserer på langt nær alle de forhold som påvirker inntektsrammen på en tilfredsstillende måte. Dette kan eksemplifiseres ved at installert effekt i selskapenes nett ikke tas høyde for.

Som NVE selv skriver i forslaget vil selskap med lav avkastning i dag få ytterligere redusert avkastning med den foreslåtte endringen.

- Dette understreker alvoret for noen av selskapene og vi forventer at NVE ikke gjennomfører endringer uten at konsekvenser for selskapene er fullt ut forstått, avslutter Strand.

Investeringsinsentiver svekkes

Foreslåtte endringer i kalibreringen knyttet til inkludering av samtlige kostnadselementer fra trinn 1 kan medføre en svekkelse av investeringsinsentivene og bør utredes nærmere.

KS Bedrift arbeider for tiden med vårt høringssvar og ber om eventuelle innspill til Arne Jakobsen innen 20. september.