48974315402_74b74711fe_o.jpg
Det er Stortinget som sitter på nøkkelen for å få til en utjevning av nett-tariffen. (Foto: Stortinget)
Statsbudsjettet 2020

Utjevning av nettleie har fortsatt støtte

Energi

Over lang tid har det pågått en diskusjon om utjevning av nettleien. Fra å være en sak svært få partier valgte å prioritere, virker det nå som om det er generell støtte til å utjevne nettleien.

I energi- og miljøkomiteens innstillingen til statsbudsjettet for 2020 viser regjeringspartiene til det godt kjente punktet i Granavolden-plattformen, der det står at regjeringen skal utrede og fremme tiltak for å utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett.

I denne utredningen foreslår NVE to veier: å øke post 73 over statsbudsjettet eller etablere en brukerfinansiert-modell.

Regjeringspartiene viser til at denne saken vil komme til behandling i Stortinget i løpet av våren 2020.

Kostnadseffektiv distriktspolitikk

De gode gamle rød-grønne kameratene viser til at en stor del av verdiskapningen knyttet til vannkraftressursene i landet skjer i distriktene, og at nettleien paradoksalt nok ofte er dyrere her enn i byene. Disse partiene er kritiske til at posten over statsbudsjettet er gradvis redusert og de to siste årene fjernet helt.

De samme tre partier skriver at de har støttet en ny modell for utjevning av nettariffer, og viser til at det under Stortingets behandling av saken ble understreket at en ny modell må utformes slik at nettleien kan differensieres avhengig av hvilket forsyningsområde kundene tilhører, og ivareta insentiver til kostnadseffektivitet i nettselskapene.

Et lite stikk til regjeringen er med, da de skriver «at regjeringens svar på dette har vært sammenslåinger og omorganisering av nettselskapene.»

Sp ser alternativ til sammenslåing

Senterpartiet går hakket lengre og mener at det viktigste fremover er å få på plass andre modeller for tariffutjevning, for å sikre likebehandling og rettferdig nettleie.

Senterpartiet deler ikke det som har vært regjeringens syn i saken, nemlig at sammenslåinger av nettselskaper for å få færre og større enheter, er eneste løsning.

Det vises videre til at SV i sitt alternative budsjett har foreslått å bevilge 10 mill. kroner til utjevning av overføringstariffer for å få en likere nettleie i landet.